Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím je Věznice Všehrdy povinna zveřejňovat informace.

Informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují

  • požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci
  • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb.
  • pokud by poskytnutím informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
  • o probíhajícím trestním řízení
  • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
  • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti

Informace lze požadovat písemně na adrese

Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba pro podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.:

Mgr. Michaela Jelínková

e-mail: mjelinkova@vez.vse.justice.cz

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

Opravné prostředky

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (viz. § 16a zákona)
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Odvolání (viz. § 16 zákona)

Odvolání lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Odvolání se podává u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí o vydání žádosti vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.