Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované oddíly

Ve Věznici Valdice jsou mimo standardních oddílů pro odsouzené v typu věznice ostraha- nejvyšší stupeň zabezpečení a střední stupeň zabezpečení, zvýšená ostraha, nástupního a výstupního oddílu i dva specializované oddíly. Zaměstnanci se snaží o to, aby i odsouzení s duševními poruchami byli schopní bezproblémového vykonání trestu a následně po propuštění z výkonu trestu se řádným způsobem zapojili do běžného občanského života.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (SpO)

Dne 1.10.2010 byla opět zahájena činnost specializovaného oddílu dle platných předpisů. Dlouhodobým cílem terapeutického programu oddělení je zredukovat škodlivé či nebezpečné projevy chování odsouzených a naučit odsouzené vědomě kontrolovat své jednání a chování žádoucím směrem.

Cely jsou malokapacitní (max. 4 lůžka v cele), celková kapacita oddělení je 22 lůžek. Aktivity probíhají na kulturních místnostech.

Odborné zacházení na oddílu je personálně zajišťováno dvěma vychovateli-terapeuty, speciálním pedagogem a psycholožkou, která je zároveň garantem odborné činnosti. Veškeré aktivity na oddělení probíhají formou skupinové psychoterapie, individuálního terapeutické zacházení, speciálně-výchovných aktivit, pracovní, vzdělávací, kulturní a zájmové činnosti.

Do programu nastoupilo 19 odsouzených, kteří byli rozděleni do dvou terapeutických skupin. Obě skupiny mají shodný terapeutický program zahrnující 4 hodiny odborných skupinových aktivit denně.

Do SpO jsou přijímáni, na základě své žádosti, odsouzení, jejichž osobnostní struktura je dána trvalou změnou jednotlivých složek osobnosti v oblasti prožívání a chování. Jedná se o jedince výrazně narušené, s různými formami a stupni poruch osobnosti, často polymorfního typu, s nejrůznější, převážně však s velmi závažnou trestnou činností, všech věkových kategorií, s různou délkou zbytkového trestu, zařazených do věznice se zvýšenou ostrahou.

Terapeutický program je členěn na tři fáze, dle hodnotících období. Úvodní fáze je zaměřená na adaptaci odsouzeného, jeho seznámení s podmínkami a cíli specializovaného oddělení. Cílem této etapy je především navázání kvalitního terapeutického kontaktu s odsouzeným a adaptace odsouzeného na komunitní formu komunikace. Střední fáze je zaměřena na intenzivní terapeutické působení individuální a skupinové, realizuje se intenzivně terapeutický program s využitím stanovených forem a metod, provádějí se skupinové řízené aktivity pod vedením odborných zaměstnanců specializovaného oddělení. Závěrečná fáze je zaměřená na ukončení a vyhodnocení působení odsouzeného na specializovaném oddělení, hodnocení míry naplnění stanovených individuálních cílů, zpracovávání podkladů a doporučení pro následnou péči. Cílem tohoto období je kromě hodnocení i příprava odsouzených na ukončení pobytu na oddělení a přechod do standardního výkonu trestu. Terapeutický program zahrnuje nácvik sociálních dovedností, skupinovou diskuzi, muzikoterapii, biblioterapii, relaxaci, psychoterapii, komunitní setkávání a další spec. výchovné a vzdělávací aktivity.

Důvodem pro vyřazení z tohoto oddělení je dopuštění se jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, zneužití návykových látek, opakované odmítání účasti v řízených aktivitách a neplnění stanoveného programu zacházení a hrubé porušení základních povinností, vyplývajících ze ZVTOS, ŘVTOS a VŘ.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SpO/T)

Dne 1. 4. 2008 zahájilo svou činnost specializované oddělení (nyní specializovaný oddíl) pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek. V rámci jednotlivých fází terapeutického působení jsou, v závislosti na skupinových a individuálních aktivitách, používány metody skupinové psychoterapie, individuálního terapeutického zacházení, speciálně-výchovných aktivit, pracovní, vzdělávací, kulturní a zájmové činnosti.

Cely jsou malokapacitní (max. 4 lůžka v cele), celková kapacita oddělení je 32 lůžek.

Do SpO/T jsou přijímáni odsouzení s duševní poruchou a poruchou chování vyvolanou účinkem návykových látek, kteří prokázali motivaci k aktivnímu řešení vlastního drogového problému dobrovolným podáním žádosti o zařazení do oddělení a sepsáním motivačního dopisu. Jsou schopni alespoň částečně přiznat vinu a podíl na spáchání trestného činu, jsou schopni skupinové práce, předpokládáme u nich snahu o úspěšné znovuzačlenění se do společnosti a jsou zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody do typu vězení zvýšená ostraha.

Povinné skupinové aktivity jsou realizovány v počtu 21 hodin týdně a zajišťuje je stálý tým, který tvoří 2 vychovatelé-terapeuti, vychovatel, spec. pedagog a psycholožka a dle potřeby sociální pracovnice. Tyto aktivity zahrnují např. vzdělávací program, skupinovou práci a diskuzi, interakční výcvik, muzikoterapii a vedle toho zde jsou nabízeny i zájmové aktivity jako výtvarný kroužek, kroužek stolního tenisu a stolní kopané apod.

Počátkem roku 2017 bylo v programu zařazeno osm odsouzených. Jejich počet se během roku mění, neboť se zde prolínají odsouzení v různých fázích programu. Během roku svůj pobyt na tomto oddělení předčasně ukončil pouze jeden odsouzený.

Terapeutický program je rozdělen na tři šestiměsíční fáze. Úvodní fáze je zaměřena na adaptaci odsouzeného, jeho seznámení s podmínkami a cíli SpO/T. Cílem této etapy je především navázání kvalitního terapeutického kontaktu s odsouzeným, jeho adaptace na komunitní formu komunikace. Střední fáze je pak zaměřena na intenzivní terapeutické působení jak individuální tak skupinové, realizuje se intenzivně terapeutický program s využitím stanovených forem a metod, provádějí se skupinové řízené aktivity pod vedením odborných zaměstnanců oddělení. Závěrečná fáze zahrnuje vyhodnocení působení na SpO/T, hodnotí se míra naplnění stanovených individuálních cílů, zpracování podkladů a doporučení pro následnou péči. Cílem tohoto období je kromě hodnocení i příprava odsouzených na ukončení pobytu na tomto oddělení.

Důvodem pro vyřazení z oddělení je projev jakéhokoliv fyzického násilí a krádeže, porušení abstinence, či zatajení informace o porušení abstinence spoluodsouzeným, jakékoli psychotropní, návykové či omamné látky (stejně tak při držení, získávání a výrobě těchto látek nebo za držení prostředků k jejich výrobě či aplikaci), odmítnutí podrobit se testu na přítomnost těchto látek v organismu, opakované odmítání účasti v řízených aktivitách a stanoveném programu zacházení a hrubé porušení základních povinností vyplývajících ze ZVTOS, ŘVTOS a VŘ.

Novinky