Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Služební poměr příslušníků Vězeňské služby ČR se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který

– o přijetí písemně požádá,

– je starší 18 let,

– je bezúhonný,

– splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,

– je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,

– je svéprávný,

– není členem politické strany nebo politického hnutí,

– nevykonává jinou výdělečnou činnost a

– není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Průběh přijímacího řízení

Podmínkou zahájení přijímacího řízení je požadavek na obsazení volného služebního místa. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru.
Přijímací řízení probíhá ve třech na sebe vzájemně navazujících kolech a může být kdykoliv ve svém průběhu zastaveno.

V souvislosti s podanou žádostí o přijetí do služebního poměru si personální oddělení vyžádá vyplnění osobního dotazníku a podepsaný strukturovaný (profesní) životopis s popisem nebo charakteristikou dosavadní praxe.

V prvním kolem si personální oddělení ověří, zda je občan bezúhonný. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky jsou využívány operativní evidence Policie ČR.

V druhém kole je s uchazečem proveden informativní pohovor, je požádán o předložení dokladů o dosaženém vzdělání a vyplní tiskopis životopisu ke zjištění anamnestických dat (vyplňuje vlastní rukou a za přítomnosti personalisty). Dále je uchazeči předána žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace od jeho ošetřujícího lékaře, kterou doručí zpět na personální oddělení v zalepené obálce.

Ve třetím kole je ověřena fyzická způsobilost. Požadavky na tělesnou zdatnost stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem pro výkon služebního místa, na které má být uchazeč ustanoven.

Uchazeči, který je uznán fyzicky způsobilý, je sdělen termín a místo zjišťování osobnostní způsobilosti. Zjišťování osobnostní způsobilosti se provádí prostřednictvím psychodiagnostických metod (zejména pozorování, rozhovor, analýza dostupných dat, výkonové testy, osobnostní testy a jiné dotazníkové metody).

V případě kladného závěru psychologa je uchazeč vyslán na vstupní lékařskou prohlídku. Zdravotní způsobilost posuzuje lékař pracovně-lékařské péče na základě výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření, o čemž je vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu služby.
Pokud uchazeč nevyhovuje požadavkům na tělesnou zdatnost, není osobnostně způsobilý nebo v případě, že lékař pracovně-lékařské péče vydá lékařský posudek o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu služby, přijímací řízení se ukončí.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou zničeny.

Služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru obsahuje výrok o:

 • dni vzniku služebního poměru,
 • dni nástupu k výkonu služby,
 • druhu služebního poměru,
 • době trvání služebního poměru,
 • jmenování do služební hodnosti,
 • ustanovení na služební místo,
 • místě služebního působiště a
 • složkách služebního příjmu.

Při přijetí do služebního poměru k Vězeňské službě ČR je příslušník ustanoven na služební místo strážný, jmenován do služební hodnosti referent nebo vrchní referent a stanoví se zkušební doba v délce 6 měsíců. Při prvním přijetí do služebního poměru se zařadí příslušník na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu určitou v trvání 1 roku se zařadí příslušník, který již byl ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru nebo vojáka z povolání a jenž trval alespoň 3 roky; to neplatí pro příslušníka, který již byl ve služebním poměru na dobu neurčitou, jestliže od skončení předchozího služebního poměru uplynulo méně než 5 let.

Při přijetí do služebního poměru má příslušník nárok na služební výstroj. Oděvné je příslušníkovi v určené částce převáděno na výstrojní konto u výstrojní výdejny VS ČR, kde je možno nakupovat potřebné výstrojní součástky.

Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně. Stravování je zajištěno v místě služebního působiště, úhrada stravenek je stanovena dle Dohody o tvorbě a způsobu čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb na příslušný rok. Délka dovolené činí 6 týdnů.

Služební funkcionář může příslušníkovi přiznat náborový příspěvek, jestliže:

 1. a) ředitel bezpečnostního sboru stanoví, že příslušníkům lez přiznat náborový příspěvek,
 2. b) příslušníkovi uplynula zkušební doba,
 3. c) služební poměr příslušníka trvá méně než 1 rok,
 4. d) příslušníkovi nebyl v minulosti náborový příspěvek přiznán a
 5. e) příslušník s přiznáním náborového příspěvku souhlasí.

Příslušník, kterému byl přiznán náborový příspěvek, je povinen setrvat ve služebním poměru po dobu 6 let.

Příslušníkovi lze nařídit službu přesčas v důležitém zájmu služby. Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas, to neplatí pro službu přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konanou v době krizového stavu. Pokud není příslušníkovi poskytnuto náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas nebo v jinak dohodnuté době, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za vedení.

Složky služebního příjmu jsou stanoveny Nařízením vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Pro služební místo ve služební hodnosti referent s hodnostním označením rotný (středoškolské vzdělání s výučním listem) je stanovena 1. tarifní třída, 1. tarifní stupeň = základní tarif 19 210,- Kč. V souladu s vnitřním předpisem je pro Věznici Valdice stanoven zvláštní příplatek 6 900,- Kč; celkový služební příjem při přijetí činí 26 110,- Kč.

Pro služební místo ve služební hodnosti vrchní referent s hodnostním označením strážmistr (středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou) je stanovena 2. tarifní třída, 1. tarifní stupeň = základní tarif 20 720,- Kč. V souladu s vnitřním předpisem je pro Věznici Valdice stanoven zvláštní příplatek 6 900,- Kč; celkový služební příjem při přijetí činí 27 620,- Kč.

Příslušník je povinen absolvovat internátně kurz základní odborné přípravy  v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem, který probíhá po dobu 13 týdnů. Zde příslušník získá základní teoretické informace, týkající se výkonu služby, svých práv a povinností. Po dobu absolvování nástupního kurzu se přiznává zvláštní příplatek ve výši 4 000,– Kč.

Příslušník má nárok na vykonání služební zkoušky, a to nejdříve 6 měsíců a nejpozději měsíc před uplynutím doby, na kterou je zařazen do služebního poměru na dobu určitou. Služební zkoušku tvoří část písemná a ústní, popřípadě též část praktická. Jejím účelem je ověřit, zda příslušník má znalosti potřebné pro zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou.