Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Zde najdete základní informace týkající se zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Nařízení generálního ředitele se rozumí

 1. poskytování informací na základě písemné žádosti,
 2. poskytování informací na základě ústní žádosti,
 3. zveřejňování informací.

Povinné subjekty poskytují podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., informace buď na základě žádosti, nebo zveřejněním. Zveřejněnou informací se podle ust. § 3 odst. 5 uvedeného zákona rozumí informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména

 • vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace,
 • vystavená na úřední desce,
 • s možností dálkového přístupu,
 • umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Vězeňská služba Věznice Valdice je povinna zveřejňovat v písemné podobě a způsobem umožňujícím dálkový přístup informace stanovené ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb. Tyto informace jsou zveřejněny před věznicí na informačním panelu, kde jsou zveřejněny následující materiály, v elektronické podobě na stránkách Vězeňské služby nebo Věznice Valdice:

 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR,
 • organizační struktura VS ČR,
 • organizační řád VS ČR,
 • organizační řád Věznice Valdice,
 • informace o právních předpisech, kterými se řídí výkon trestu,
 • náležitosti ke vstupu do věznice, pracovní doba na administrativní budově
 • mechanismus podávání stížností,
 • zákon č.106/1999 Sb.,
 • přehled platných certifikátů Postsignum a adresa elektronické podatelny,
 • návštěvy odsouzených,
 • nejdůležitější zákony a předpisy, kterými se Věznice Valdice řídí atd.

Výše uvedené předpisy jsou též k nahlédnutí v pracovních dnech pondělí až pátek od 08.00 do 14.00 hod. v administrativní budově Věznice Valdice.

Kontaktní osoba

Jarmila Sadilová
jsadilova@vez.val.justice.cz

Zde najdete další informace týkající se zákona č. 106/1999 Sb.