Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání vězněných

Vzdělávání odsouzených žen je důležitou částí programů zacházení. Může se vhodně doplňovat se současným zařazením do zaměstnání. U odsouzených, které pracovat nemohou (např. ze zdravotních důvodů) nahrazuje pracovní činnost. Pro odsouzenou je tím stanovena konkrétní povinnost a je zde možnost zvýšení její kvalifikace. Nezanedbatelná je i preventivní stránka vzdělávání. Toto všechno má velký význam nejen během výkonu trestu, ale může sehrát významnou roli i po propuštění, kdy získaný výuční list či obdržené osvědčení z kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání. Školské vzdělávací středisko tak významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody.

Novinky ze vzdělávání vězněných

Školské a vzdělávací středisko

Vzdělávací aktivity  ve Věznici Světlá nad Sázavou zajišťuje Školské a vzdělávací středisko (ŠVS), které vzniklo v roce 2001. Jako externí pracoviště je od roku 2008 součástí pražského SOU Na Veselí 51, jehož zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Podobná školská a vzdělávací střediska existují také ve věznicích Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy, Kuřim a Stráž pod Ralskem. Světelské ŠVS je jediné, ve kterém se mohou vzdělávat odsouzené ženy.

ŠVS ve Světlé nad Sázavou je vybaveno dostatečným počtem učeben, kabinetů učebních pomůcek i výpočetní technikou. Výuku zajišťuje šest stálých a dva externí učitelé.

V současné době si odsouzené ženy mohou zvolit některou z následujících vzdělávacích aktivit:

  • učební obor Šití prádla (výuka 23 hodin týdně),
  • učební obor Provozní služby (výuka 24 hodin týdně),
  • kurz Základní škola (denní studium, výuka 25 hodin týdně),
  • kurz Základy obsluhy počítače 1 a 2 (2 hodiny týdně),
  • kurz Český jazyk pro cizince (2 hodiny týdně),
  • kurz Základy keramiky 1 a 2 (3 hodiny týdně),
  • kurz Trénování paměti (2 hodiny týdně),
  • kurz Anglický jazyk (2 hodiny týdně).

UČEBNÍ OBORY

Výuka v učebních oborech se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v teoretických učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školní dílně a kuchyni. Základním cílem je propojení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím získat úplné střední vzdělání.

Učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla
Dvouletý vzdělávací program připravuje absolventa na výkon povolání výrobce oděvů a kusových výrobků ve velkých, středně velkých i malých firmách. Praktická výuka obsahuje ruční a strojové šití, žehlení, oděvní technologii, oděvní materiály, tvorbu střihů, ale také informační technologie a zdravotnickou přípravu. Absolventky jsou připraveny plnit pracovní úkoly při výrobě prádla osobního, stolního a ložního individuálním a hromadným způsobem. Může se uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla.

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby
Dvouletý vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro úklid a další servisní a obslužné činnosti ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Pro praxi studentky připravuje odborný výcvik v oblasti praní a žehlení prádla, úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, zdravotní příprava a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

KURZY

Kurz Základní škola
Celoroční kurz s denní výukou je určen pro ženy s většími mezerami v základním vzdělání, případně prakticky bez vzdělání. U některých žen se jedná hlavně o zdokonalení ve čtení a psaní (správný pravopis) a dále i v ostatních předmětech základní školy. V současnosti jsou to český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská nauka, hudební výchova a pracovní činnosti. Také v případě těchto žen musí fungovat patřičná motivace a mnoho záleží na jejich snaze a píli, která potom přímo souvisí s dosaženými výsledky i oceněním. Kurz je zakončen předáním závěrečného osvědčení o absolvování.

Kurz Základy obsluhy počítače
Výuka v kurzu probíhá ve dvou samostatných skupinách. Cílem je poskytnout žákům základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci s počítačem. Žákyně se učí využívat hardwarové nástroje počítače a ovládat jeho programové vybavení. Učí se základům textového a tabulkového editoru, aby byly schopné zvládat základní operace s dokumenty a složkami. Součástí výuky je také vytvoření základních návyků při práci s výpočetní technikou, rozvíjení paměti, představivosti, tvořivosti, abstraktního myšlení a logického úsudku. Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou a předáním potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz Český jazyk pro cizince
Kurz je určen cizinkám ve výkonu trestu ve Věznici Světlá nad Sázavou, které mají problémy s komunikací v českém jazyku a chtějí se v něm zdokonalit. Zahrnuje výuku češtiny a jejím prostřednictvím i poznání a pochopení kulturních a společenských tradic českého národa. Směřuje k nabytí základních vědomostí, které usnadní orientaci v různých oblastech společnosti. Cílem pak je postupné zvládnutí základů češtiny, vytvoření základní slovní zásoby, pochopení významu nejfrekventovanějších slovních obratů a postupné osvojování verbálních i psaných komunikačních dovedností. Následuje pak získání přehledu o dění v současné společnosti a snazší orientace v jejím prostředí.

Kurz Keramika
Délka trvání kurzu je 10 měsíců. Probíhá ve dvou skupinách. Žákyně se zde naučí pracovat s hlínou, jejím tvarováním a modelováním, ať ručním, do forem nebo na hrnčířském kruhu. Učí se také další technologické postupy při práci s keramikou, jako je její barvení, glazování, oxidace a vypalování v keramické peci. Výsledkem je velký sortiment keramických výrobků od kachlů, nádob pro praktické využití, ozdobných předmětů i menších sošek. Kurz je zakončen předáním potvrzení o absolvování.

Kurz Trénování paměti
Tento kurz je koncipován jako pololetní. Jeho účastnice získají znalosti o tom, jak funguje naše paměť a jaké jsou její druhy. Seznamují se s dalšími paměťovými mechanismy a poznávacími funkcemi. Velká část se věnuje stavbě lidského mozku a jeho funkcím. Žákyně se seznamují s praktickými postupy pro lepší zapamatování a postupně zvládají jednoduché paměťové techniky Kurz je zakončen předáním potvrzení o absolvování.

Kurz Anglický jazyk
Kurz je organizován jako celoroční. Žákyně se v něm učí základní mluvnická a gramatická pravidla a základní slovní zásobu podle témat v jednotlivých lekcích. Velký důraz je kladen na mluvenou řeč a tím i na co největší praktickou využitelnost získaných vědomostí. Při výuce se využívá také e-lerningové formy vzdělávání. Kurz je zakončen předáním potvrzení o absolvování.

Spolupráce s věznicí

V systému zacházení s odsouzenými představuje vzdělávání ve školském vzdělávacím středisku komplexní a systematický program. Jde o časově stálé a intenzivní působení na odsouzené v rozsahu více než 21 hodin týdně po dobu deseti měsíců v roce.

Proto je při vzdělávání velmi důležitá také spolupráce s oddělením výkonu trestu, ať už s dozorčí službou nebo specialisty.

Pracovníci oddělení výkonu vazby a trestu se zúčastňují průběžného vyhodnocování jednotlivých odsouzených žen ve školském vzdělávacím středisku a řeší společně s učiteli jejich problémy, které přímo i nepřímo souvisí s výukou.

Získání výučního listu, vysvědčení nebo potvrzení o absolvování odborného kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Tím ŠVS významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody a je pevnou součástí mnohých programů zacházení.