Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání vězněných

Vzdělávání odsouzených žen je důležitou částí programů zacházení. Může se vhodně doplňovat se současným zařazením do zaměstnání. U odsouzených, které pracovat nemohou (např. ze zdravotních důvodů) nahrazuje pracovní činnost. Pro odsouzenou je tím stanovena konkrétní povinnost a je zde možnost zvýšení její kvalifikace. Nezanedbatelná je i preventivní stránka vzdělávání. Toto všechno má velký význam nejen během výkonu trestu, ale může sehrát významnou roli i po propuštění, kdy získaný výuční list či obdržené osvědčení z kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání. Školské vzdělávací středisko tak významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody.

Novinky ze vzdělávání vězněných

Školské vzdělávací středisko

Vzdělávací aktivity zajišťuje ve Věznici Světlá nad Sázavou školské vzdělávací středisko (ŠVS), které vzniklo v roce 2001. Jako externí pracoviště je od roku 2008 součástí pražského SOU Na Veselí 51, jehož zřizovatelem je Ministerstvo spravelnosti ČR. Podobná školská vzdělávací střediska existují také ve Věznicích Heřmanice, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Valdice, Všehrdy, Kuřim a Stráž pod Ralskem. Světelské ŠVS je jediné, ve kterém se mohou vzdělávat odsouzené ženy.

ŠVS ve Světlé nad Sázavou je vybaveno dostatečným počtem učeben, kabinetů učebních pomůcek i výpočetní technikou. Výuku zajišťuje šest stálých a dva externí učitelé. V současné době si odsouzené ženy mohou zvolit některou z následujících vzdělávacích aktivit:

  • učební obor Šití prádla (výuka 28 hodin týdně),
  • učební obor Provozní služby (výuka 28 hodin týdně),
  • kurz Doplnění základního vzdělání (výuka 21 hodin týdně),
  • kurz Základy obsluhy počítače (2 hodiny týdně),
  • kurz Český jazyk pro cizince (2 hodiny týdně),
  • kurz Základy keramiky (6 hodin týdně).

Při práci s odsouzenými je v rámci vzdělávání  využívána také metoda Feuerstainova instrumentálního obohacování.

UČEBNÍ OBORY

Výuka v obou učebních oborech se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v teoretických učebnách a z odborného výcviku realizovaného ve školní dílně a kuchyni. Základním cílem je propojení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností s praxí při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím získat úplné střední vzdělání.

Učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla
Dvouletý vzdělávací program připravuje absolventa na výkon povolání výrobce oděvů a kusových výrobků ve velkých, středně velkých i malých firmách. Praktická výuka obsahuje ruční a strojové šití, žehlení, oděvní technologii, oděvní materiály, tvorbu střihů, ale také informační technologie a zdravotnickou přípravu. Absolventky jsou připraveny plnit pracovní úkoly při výrobě prádla osobního, stolního a ložního individuálním a hromadným způsobem. Může se uplatnit i při výrobě jiných šitých výrobků, jednoduchých oděvních výrobků a při opravách prádla.

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby
Dvouletý vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro úklid a další servisní a obslužné činnosti ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Pro praxi studentky připravuje odborný výcvik v oblasti praní a žehlení prádla, úklidové práce, příprava pokrmů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, zdravotní příprava a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.

KURZY

Kurz Doplnění základního vzdělání
Celoroční kurz s denní výukou je určen pro ženy s většími mezerami v základním vzdělání, případně prakticky bez vzdělání. U některých žen se jedná hlavně o zdokonalení ve čtení a psaní (správný pravopis) a dále i v ostatních předmětech základní školy. V současnosti jsou to český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská nauka, finanční gramotnost, ekologie a rodinná výchova. Také v případě těchto žen musí fungovat patřičná motivace a mnoho záleží na jejich snaze a píli, která potom přímo souvisí s dosaženými výsledky i oceněním. Kurz je zakončen předáním závěrečného potvrzení o absolvování.

Kurz Základy obsluhy počítače
Výuka v kurzu probíhá ve dvou samostatných skupinách. Cílem je poskytnout žákům základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci s počítačem. Žákyně se učí využívat hardwarové nástroje počítače a ovládat jeho programové vybavení. Učí se základům textového a tabulkového editoru, aby byly schopné zvládat základní operace s dokumenty a složkami. Součástí výuky je také vytvoření základních návyků při práci s výpočetní technikou, rozvíjení paměti, představivosti, tvořivosti, abstraktního myšlení a logického úsudku. Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou a předáním potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz Český jazyk pro cizince
Kurz je určen cizinkám ve výkonu trestu ve Věznici Světlá nad Sázavou, které mají problémy s komunikací v českém jazyku a chtějí se v něm zdokonalit. Zahrnuje výuku češtiny a jejím prostřednictvím i poznání a pochopení kulturních a společenských tradic českého národa. Směřuje k nabytí základních vědomostí, které usnadní orientaci v různých oblastech společnosti. Cílem pak je postupné zvládnutí základů češtiny, vytvoření základní slovní zásoby, pochopení významu nejfrekventovanějších slovních obratů a postupné osvojování verbálních i psaných komunikačních dovedností. Následuje pak získání přehledu o dění v současné společnosti a snazší orientace v jejím prostředí.

Kurz Keramika
Délka trvání kurzu je 10 měsíců. Ženy se zde naučí pracovat s hlínou, jejím tvarováním a modelováním, ať ručním, do forem nebo na hrnčířském kruhu. Učí se také další technologické postupy při práci s keramikou, jako je její barvení, glazování, oxidace a vypalování v keramické peci. Výsledkem je velký sortiment keramických výrobků od kachlů, nádob pro praktické využití, ozdobných předmětů i menších sošek. Kurz je zakončen předáním potvrzení o absolvování.

METODA FEUERSTAINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

Jedná se o celoroční vzdělávací aktivitu. Metoda FIE je založena na zprostředkovaném učení, kdy vyučující studenty provází řešením různých úkolů. Při výuce se používají soubory pracovních listů, tzv. instrumenty, s úkoly typu tužka – papír.

Obecně je možné říci, že cílem této metody je rozvoj myšlení. Metoda také cíleně ovlivňuje impulzivní jednání, které je ve vězeňské populaci jedním ze zásadních problémů.

Spolupráce s věznicí

V systému zacházení s odsouzenými představuje vzdělávání ve školském vzdělávacím středisku komplexní a systematický program. Jde o časově stálé a intenzivní působení na odsouzené v rozsahu více než 21 hodin týdně po dobu deseti měsíců v roce. Proto je při vzdělávání velmi důležitá také spolupráce s oddělením výkonu vazby a trestu, ať už s dozorčí službou nebo odbornými zaměstnanci. Hlavně komunikace se speciálními pedagogy, vychovateli a vedením věznice je prakticky nepřetržitá.

Pracovníci oddělení výkonu trestu se zúčastňují průběžného vyhodnocování jednotlivých odsouzených žen ve školském vzdělávacím středisku a řeší společně s učiteli jejich problémy, které přímo i nepřímo souvisí s výukou.

Získání výučního listu, vysvědčení nebo potvrzení o absolvování odborného kurzu dává odsouzeným ženám lepší možnosti při hledání vhodného zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Tím ŠVS významně přispívá k naplnění účelu výkonu trestu odnětí svobody a je pevnou součástí mnohých programů zacházení.