Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Specializovaný oddíl (SpO) pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí byl ve Věznici Světlá nad Sázavou otevřen dnem 1. října 2002. V rámci českých věznic se jedná o první a rovněž jediný oddíl, ve kterém je matce umožněno pečovat ve výkonu trestu o své nezletilé dítě. Kapacita činí 15 odsouzených matek s celkovým počtem 20 dětí.

Věková hranice u dítěte je stanovena zákonem, a to zpravidla  na 3 roky. Stanovení věku 3 let dítěte je dáno rozvojem jeho osobnosti – tříleté děti si neuvědomují prostředí, v němž se se svou matkou pohybují. 

Pro přijetí na SpO musí odsouzená matka zažádat a splňovat daná kritéria, kterými jsou:

 • žena před výkonem trestu odnětí svobody nebyla omezena v rodičovské odpovědnosti
 • trest odsouzené matce skončí zpravidla do dovršení 3 let věku dítěte
 • délka trestu matky je delší než 6 měsíců
 • žena o dítě před výkonem trestu řádně pečovala a po propuštění z VT bude mít možnost se o dítě starat
 • zdravotní a psychický stav musí umožňovat ženě o dítě pečovat
 • kladné stanovisko klinického psychologa umístění dítěte na SpO
 • prokazatelné finanční zajištění nákladů, které vzniknou při uspokojování potřeb dítěte v případě přijetí na oddělení
 • kladné stanovisko Orgánu sociálně právní ochrany dětí

V případě kladného výsledku vydává ředitelka věznice rozhodnutí na dobu určitou o umístění na SpO a zároveň vyrozumí o svém rozhodnutí příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, který provádí u matky ve VT pravidelné kontroly.

Obsah a forma zacházení s odsouzenými matkami je v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Vychází z potřeb dítěte a přihlíží k psychickým a fyziologickým zvláštnostem matek i dětí.

Program výchovy a vzdělávání je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a soustředí se na zachování citových vazeb mezi matkou a dítětem. Připravují jej odborní zaměstnanci věznice s ohledem na zajištění potřeb dětí. Cílem programu na SpO je zvládnutí péče o dítě a formování jeho osobnosti. Oddělení je vybaveno rehabilitačními a didaktickými pomůckami a hračkami pro děti.

Denní režim na oddělení začíná v 7.00 hodin a probíhá dle časového rozvrhu dne – ranní hygiena, příprava snídaně úklid, dopolední program, příprava stravy a společný oběd matek a dětí, spánek dětí, vycházky, odpolední program, pracovní povinnosti vyplývající z péče o dítě, večeře, večerní hygiena, noční klid. Dětské výchovné aktivity probíhají na kulturní místnosti či vycházkovém dvoře. Práce s dětmi má charakter skupinový i individuální a je přizpůsobena věku dětí. Zdravotní stav dětí je pravidelně sledován dětskou sestrou. Stravu pro děti připravují odsouzené matky podle jídelníčku vypracovaného dietní sestrou ve vězeňské kuchyni pod dohledem odborných zaměstnanců.

Pokud odsouzené matky dobře zvládají stanovený program zacházení týkající se celodenní péče o dítě, mají možnost navštěvovat zájmové či vzdělávací aktivity (např. arteterapie, aranžování, sportovní aktivity, keramický kroužek), které probíhají rovněž pod odborným vedením zaměstnanců věznice.

V souvislosti s péčí o děti a v zájmu jejich potřeb jsou organizovány akce mimo věznici, kterou jsou spojeny s aktivním pohybem a hrou, rozvíjením vnímání a pozorování.

Činnost oddělení je vedle dosažení účelu výkonu trestu zaměřena ještě na další cíle

 • zabránění odloučení matky od dítěte umístěním v jiném zařízení
 • stimulování postojů a dovedností, jež pomohou odsouzeným matkám navrátit se do společnosti
 • vytváření pevného vztahu vedoucího k rodičovské odpovědnosti
 • posilování a rozvíjení kladné citové vazby mezi matkou a dítětem

Koncepce specializovaného oddělení vychází ze zkušenosti z jiných zemí, avšak respektuje náš právní řád, systém sociálního zabezpečení, ekonomické možnosti a v neposlední řadě výsledky odborné diskuse, která uzákonění specializovaného oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí předcházela.