Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přijetí balíčku

Odesílání balíčků odsouzeným upravuje Zákon č. 169/1999 Sb. §24 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ustanovení §32, §33 a §29 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby.

Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, ale lze je předat i při návštěvě, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“. K dodržení intervalu pro přijetí balíčku se vydá odsouzenému potvrzení o jeho právu na přijetí balíčku o rozsahu povolených věcí. Toto potvrzení odesílá odsouzený na vlastní náklady odesílateli balíčku a mělo by být součástí balíčku, který je odsouzenému posílán. O vydání potvrzení na přijetí balíčku se vede evidence. Platnost potvrzení končí přijetím balíčku nebo zásilky považované za balíček nebo vydáním nového potvrzení.

Balíčky obsahující prádlo a oděv nejsou omezeny lhůtami. Balíčky s věcmi k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost mohou být zaslány odsouzenému po předchozím schválení odpovědným pracovníkem věznice. Knihy, denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence mohou odsouzenému zasílat jeho příbuzní nebo jiné osoby bez omezení. Pokud jsou k zásilce s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence přiloženy jiné věci, považuje se zásilka za balíček.

Balíček, na jehož přijetí nemá odsouzený právo nebo jehož přijetí odsouzený odmítl, odešle věznice na náklady odsouzeného odesílateli. Nemá-li odsouzený finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku odesílateli, odešlou se na náklady věznice a vynaložené náklady se předepíší odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.