Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přemísťování odsouzených

Přemísťování odsouzených je upraveno Vyhláškou MS č. 345/1999 Sb. §9-11 kde je zejména uvedeno:

Odsouzený se přemístí na přechodnou dobu do jiné věznice:

 • na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem příslušného útvaru Policie nebo ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky,
 • na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu, který potřebuje odsouzeného vyslechnout,
 • není-li možné ve věznici, kde odsouzený vykonává trest, zabezpečit uplatnění přiměřených omezení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona (vazební důvody),
 • na návrh lékaře za účelem poskytnutí potřebné zdravotní péče,
 • na návrh ředitele věznice z důvodů hodných zvláštního zřetele,
 • za účelem účasti na občanskoprávním řízení před soudem.

Odsouzený smí být přemístěn pouze do věznice, ve které je zřízeno oddělení stejného základního typu, v němž vykonává trest, nebo do věznice, ve které je zřízeno přijímací oddělení.

Odsouzený se přemístí do jiné věznice na dobu nikoliv přechodnou:

 • rozhodnutím Generálního ředitelství Vězeňské služby z důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů Vězeňské služby,
 • po vzájemné dohodě ředitelů věznic stejného základního typu uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu nebo na základě kladného rozhodnutí o žádosti odsouzeného nebo jemu blízkých osob.

Je-li vedeno řízení o podmíněném propuštění nebo o přeřazení odsouzeného, je třeba dbát, aby odsouzený nebyl bez závažného důvodu přemísťován do věznice mimo obvod soudu, který takové řízení vede.

Přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže učinit odsouzený, a v případě, že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení.

V případě žádosti o přemístění do jiné věznice odsouzeným, je dodržován následující postup:

 • Odsouzený podá žádost o přemístění do jiné věznice písemně prostřednictvím svého vychovatele
 • Kmenová věznice vyplní potřebný doklad k přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění
 • Ředitel se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět žádost odsouzeného do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí a pokud bylo odsouzenému vyhověno v jeho žádosti, je následně v nejbližším možném období přemístěn.

O žádosti k přemístění odsouzeného podanou osobou blízkou je rozhodováno pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí.