Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Poskytování informací o odsouzených

Poskytování základních informací o vězněných osobách je prováděno v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky §23a, odstavce 3.

Zde je zejména uvedeno:

Údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje na žádost:

  • orgánům činným v trestním řízení a zpravodajským službám České republiky,
  • soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti a zpravodajským službám České republiky,
  • správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost,
  • jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon,
  • Další informace Vězeňská služba ČR poskytuje orgánům a organizacím, které mají nárok na informace upraveny zákonem (např. veřejný ochránce práv, PMS apod.). Těmto žadatelům jsou poskytovány pouze informace, které nezbytně potřebují k plnění svých úkolů nebo k zajištění výkonu určitého úseku státní správy.
  • Jiným, než výše uvedeným žadatelům lze poskytnout informace výhradně na základě písemného souhlasu vězněné osoby.
  • Informace o odsouzených osobách se po telefonu nebo elektronickou poštou zásadně nepodávají. Taktéž nebude zprostředkováno telefonní spojení s vychovatelem odsouzeného.