Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Návštěvy odsouzených

Návštěvy odsouzených upravuje Zákon č. 169/1999 Sb., § 19 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ustanovení § 26 – § 28 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Návštěvy odsouzených jsou realizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu v místnostech k tomu určených. Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce, přičemž nevyčerpaná doba návštěv se nepřevádí do následujícího kalendářního měsíce. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných osob než blízkých.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař s ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s poskytovatelem zdravotních služeb.

V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. Návštěvy realizované za dělící přepážkou jsou realizovány pouze v pracovních dnech.

Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze –li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Odsouzený si podává žádost o návštěvu písemně prostřednictvím vychovatele. Je nutné, aby se návštěva dostavila do věznice se žádankou, kde je uveden datum plánované návštěvy, jména, příjmení a adresy osob, včetně nezletilých dětí.

Chování při návštěvách

Při příchodu do věznice jsou všichni účastníci návštěvy podrobeni prohlídce detektorem kovů a dále je provedena pomocí rentgenu prohlídka jejich osobních zavazadel a věcí. V případě nutnosti je návštěva povinna se podrobit osobní prohlídce. Osobní prohlídka je prováděna na určeném místě osobou stejného pohlaví. Pokud se návštěvník odmítne podrobit prohlídce, nebo není výsledek kontroly bez závad, nebude návštěvník do věznice vpuštěn a návštěva bude zrušena. Nepovolené věci si návštěva ukládá do určených schránek.

Zaměstnanec Vězeňské služby před návštěvou poučí odsouzené i návštěvníky o stanovených pravidlech chování při návštěvě. Při návštěvách jsou odsouzení i návštěvníci povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Dodržovat zásady slušného chování, zdržovat se ve vymezeném prostoru, vyvarovat se jakémukoliv narušování průběhu návštěv.

Odsouzení nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jakékoli věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřených zaměstnancem Vězeňské služby. Návštěvníci se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Odsouzenému je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování).

Návštěvníci mají možnost pro sebe i odsouzeného zakoupit občerstvení z „automatu“, který se nachází před vstupem do věznice.

Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice. Samotný návštěvník i odsouzený má také možnost předčasně ukončit návštěvu z jakýchkoli důvodů.