banner

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT). Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 10/2000 Sb., ve znění platných předpisů od 1.5.2005 hradí NVT pracovně zařazení odsouzení. Na srážky k úhradě se použije 32% čisté pracovní odměny, 40 % z došlých peněz, oboje max. do výše 1.500,– Kč za kalendářní měsíc. Při nepokrytí maximální částky dlužné UNVT nevzniká.

Dále se částka k úhradě nákladů výkonu trestu stanoví odsouzenému, který:

  1. je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije celková výměra důchodu)
  2. má kromě pracovní odměny další zdanitelný příjem (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije jeho skutečná výše po zdanění)
  3. má ve věznici uložené peníze

Úhrada nákladů výkonu trestu u odsouzených, kteří tyto náklady nehradí z čisté odměny se předepíše stejnou sazbou jako u zaměstnaných odsouzených. Nejvýše však v celkové výši 1.500,– Kč za kalendářní měsíc.

Od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený, který

  1. nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost,
  2. nedovršil 18. rok věku,
  3. po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou sebepoškození,
  4. po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu, s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně,
  5. po dobu přerušení trestu
  6. po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
  7. je-li na útěku