banner

Protitoxikomanická a protialkoholní léčba

Počátky vzniku Specializovaného oddílu ochranné léčby/ dále jen SpOOL) se datují do roku 1998. Tento oddíl byl od počátku koncipován jako izolovaná část věznice, řídící se zvláštním režimem a programem. V letech 2001 až 2010 se na oddíle vykonávala soudem nařízená ochranná protitoxikomanická léčba v ústavní formě. Na základě pozdějších změn lze od roku 2011 v tomto oddělení vykonávat soudem nařízenou ochrannou protitoxikomanickou léčbu pouze ve formě ambulantní. Od podzimu 2016 byla léčba rozšířena o ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní.

Program zacházení, kterými klienti procházejí je vypracován na 12 měsíců. Délka léčby je posuzována odborným personálem individuálně. Ubytovací kapacita je 44 odsouzených. Ročně je do SpOOL zařazováno zpravidla 30 odsouzených. Z důvodů omezené kapacity oddílu jsou do SpOOL protialkoholní a protitoxikomanické zařazováni pouze odsouzení muži ve věku od 18 let, zpravidla 1,5 roku před propuštěním na svobodu, se soudem nařízenou protialkoholní nebo protitoxikomanickou ochrannou léčbou v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a to na základě rozhodnutí GŘ VS ČR.

Odborný tým tohoto oddílu tvoří psycholog, adiktolog, speciální pedagog, sociální pracovnice, dva vychovatelé terapeuti, vychovatel a externí psychiatr. Do léčby jsou přijímáni muži ve věku od 18 let, kteří mají soudem uložené ochranné léčení protitoxikomanické a protialkoholní v ambulantní formě a vykonávají trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení.

Program SpOOL je založen na komunitním systému a skupinové terapii, kde se klienti učí novým sociálním rolím, přebírají zodpovědnost za sebe i za druhé, mění systém životních hodnot orientovaných na abstinenci. Program je rozdělen do tří stupňů. Pro přestup do vyššího stupně je nutné splnit předem stanovené podmínky. Náplní programu jsou komunitní setkání, skupinová a individuální psychoterapie, pracovní terapie na zahradě a v ubytovně, sportovní zátěžový program, ranní rozcvička, relaxační program, přednášky, psaní deníků, elaborátů a zájmové kroužky. V rámci postpenitenciární péče jsou navazovány kontakty s organizacemi zabývajícími se léčbou závislostí.

Stručný přehled programů, které jsou prováděny pod vedením pracovníků specializovaného oddílu

1. Komunita klientů

Každý den je započat komunitním setkáním, které má za účel vyhodnocení předchozího dne, řešení aktuálních problémů, projednání připomínek všech zúčastněných, a seznámení se s programem na stávající den.

2. Pracovní terapie

V letním období se převážně provádějí zahradnické práce na záhonech a ve sklenících, kde se pěstuje zelenina. V zimním období je činnost zaměřena na úklid venkovních prostor v areálu věznice a na skupinovou práci se řízenými zájmovými aktivitami a arteterapii v prostorách ubytovny.

3. Skupinová a individuální terapie včetně poradenství

V práci s klienty využíváme různé skupinové techniky, které jsou stěžejním prostředkem k působení na změnu postojů a vytváření motivace k aktivním činnostem a dlouhodobé abstinenci. Skupiny se scházejí v počtu cca 10 klientů zpravidla 4x v týdnu. V rámci individuální terapie klienti využívají i poradenský servis. Součástí programu je rovněž psaní deníků, kam klient vyjadřuje své pocity, které není schopen nebo nechce sdělit před ostatními. Pracovníky oddělení jsou zadávány elaboráty, jejichž témata jsou zaměřena na změnu postojů a hodnotových žebříčků.

4. Vzdělávací aktivity a informační servis

V rámci vzdělávacích aktivit mají klienti možnost výuky v oblasti pravidel silničního provozu s vyzkoušením si svých teoretických znalostí potřebných k získání řidičského oprávnění a získávání znalostí v kroužku pravidel českého jazyka. Vybraní zájemci z řad klientů získávají vědomosti a praktické zkušenosti se včelařením v rámci aktivit včelařského kroužku. Informační servis je poskytován zaměstnanci oddílu a dále zástupci občanského sdružení Laxus. Klienti si připravují a přednášejí přednášky o stanoveném rozsahu, na vlastní zvolené téma zpravidla 4x týdně.

5. Samoobslužné činnosti

Realizací samoobslužných činností klienti získávají potřebné znalosti a dovednosti k přípravě na samostatný život po propuštění z výkonu trestu. Patří sem zvládání základních domácích prací jako je praní, žehlení, zašívání, vlastní příprava stravy s pravidly zdravé výživy a pravidel stolování.

6. Fyzicky zátěžový program

Základem jsou povinné ranní rozcvičky, dále využívání místnosti kondičního cvičení, která je součástí oddělení a pomáhá k odbourávání agrese a napětí klientů. Rovněž jsou pod vedením pracovníků oddělení organizovaná povinná sportovní odpoledne, která vedou ke zlepšení fyzické kondice klientů.