banner

Specializované oddíly

Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl ochranné léčby protitoxikomanické  a protialkoholní, kde se provádí soudem nařízená ochranná léčba v ambulantní formě. Pro odsouzené, kteří ve vězení strávili značnou část svého života, slouží výstupní oddíl. Vzhledem k nutnosti zabezpečit ochranu jak vězněných osob, tak zaměstnanců, byl zřízen oddíl se zvýšeným stavebně technickým zabezpečením. V nových prostorách rovněž vznikl oddíl pro odsouzené s poruchami duševními a poruchami chování.

Bezdrogová zóna

V březnu 2006 byla v souladu se stanovenými úkoly GŘ VS ČR zřízena Bezdrogová zóna pro odsouzené v oddělení s ostrahou. V tomto oddíle jsou ubytováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli drog, ale lze je považovat za jedince, kteří jsou vlivem drog nejvíce ohroženi, přednostně mladí ods. ve věku do 26-ti let.

Protitoxikomanická léčba

Počátky vzniku Specializovaného oddílu ochranné léčby/ dále jen SpOOL) se datují do roku 1998. Tento oddíl byl od počátku koncipován jako izolovaná část věznice, řídící se zvláštním režimem a programem. V letech 2001 až 2010 se na oddíle vykonávala soudem nařízená ochranná protitoxikomanická léčba v ústavní formě. Na základě pozdějších změn lze od roku 2011 v tomto oddíle vykonávat soudem nařízenou ochrannou protitoxikomanickou léčbu pouze ve formě ambulantní. Od podzimu 2016 byla léčba rozšířena o ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní.

Výstupní oddělení

Výstupní oddíl byl v naší věznici otevřen v listopadu roku 1996. První odsouzení byli umístěni na oddíl 10.12.1996. Odsouzení jsou na tento oddíl umísťováni převážně ze sociálních důvodů /lidé bez domova/, nebo z psychických důvodů, aby se zklidnili po dlouhém trestu.

Oddělení pro mladé a prvovězněné

Oddíl pro mladé odsouzené do 26 let věku a prvovězněné bylo zřízeno v rámci resortního programu prevence kriminality 1.9.2000. Cílem tohoto oddíle je vytvoření diferencovaného výkonu trestu pro odsouzené, kteří jsou poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody a odsouzené, jejichž věk v době zařazení nepřesahuje 26 let. Zaměstnanci tohoto oddělení v rámci programu zacházení pomáhají zařazeným odsouzeným s adaptačními problémy na život ve věznici, tak aby bylo dosaženo co největší minimalizace negativních vlivů vězeňskéhoprostředí.

Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením

V souvislosti s možnou skrytou kriminalitou v samotném vězeňském prostředí je třeba přijímat a realizovat taková opatření, která zabezpečí ochranu jak vězněných osob, tak zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Je nutné vytvořit podmínky pro diferencovaný výkon trestu odnětí svobod více kriminálně narušených odsouzených odděleně od méně narušených. Tento záměr jsme se rozhodli realizovat v praxi zřízením Oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením v naší věznici.

Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování

Činnost specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování (dále jen „SpO“) byla zahájena ve Věznici Rýnovice dne 1. 8. 2005. Cílovou skupinou jsou odsouzení muži s poruchami duševními a poruchami chování zařazení do věznice typu s ostrahou. Kapacita oddělení je stanovena na 16 odsouzených při ubytovací ploše 6m2 na jednoho odsouzeného.