banner

Ostatní dotazy

Je možné vězněným osobám přinést sportovní či jiné ošacení?

Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně chránit jejich zdraví, proto se odsouzeným poskytuje vězeňský oděv a další výstrojní součástky podle ročního období.

Odsouzení jsou povinni dbát o jejich čistotu a udržovat je ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Výměna vězeňského prádla se provádí nejméně jednou týdně, vězeňského oděvu nebo obuvi podle potřeby a vězeňského ložního prádla jednou za 14 dní.

Vlastní sportovní oděv a sportovní obuv mohou odsouzení používat pouze při tělovýchovných a sportovních aktivitách. Množství sportovního oděvu, který má odsouzený u sebe, je omezené a je dáno vnitřním řádem věznice. Na žádost odsouzeného vychovatel vystaví odsouzenému balíčenku na civilní oděv, kterou odsouzený odešle domů. Na jejím základě může rodinný příslušník civilní oděv do věznice odeslat. Předat jej při návštěvě není možné.

Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzení ve věznici s dozorem v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddělení v mimopracovní době podle vlastního uvážení.

Mohou vězněné osoby uzavřít sňatek ve věznici?

Uzavírání sňatků v prostorách střežené části věznici je plně v kompetenci ředitele věznice.

Každý odsouzený může o uzavření sňatku ve střežené části věznice požádat ředitele věznice. Z kapacitních a organizačních důvodů se však ve Věznici Rýnovice jedná o událost velmi výjimečnou a ojedinělou. Odsouzený může, za pomoci sociálních pracovnic, využít zákonné normy k uzavření sňatku „v zastoupení“. Pokud ředitel věznice schválí návrh komise udělit odsouzenému nejvyšší formu kázeňské odměny a to přerušení trestu, může odsouzený uzavřít sňatek na matrice MÚ v Jablonci nad Nisou, popř. v místě trvalého bydliště.

Přemisťování odsouzených

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněna
O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup:

  • O přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice / vychovatele/, ve které si odpykává trest odnětí svobody.
  • Kmenová věznice vyplní formulář o přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění.

Ředitel formulář se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí