Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu

Aktivity programu zacházení realizované ve Věznici Rapotice

Vzdělávací aktivity: Ve Věznici Rapotice není školské vzdělávací středisko, ani zde neprobíhají akreditované kurzy. Vzdělávací aktivity jsou realizované odbornými zaměstnanci oddělení výkonu trestu v rámci svého odborného zaměření. Aktivity jsou zaměřeny např. na jazykovou průpravu – výuka českého jazyka (cíleno především na cizince, na elementární konverzaci, ale i pro ostatní odsouzené, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti gramatiky, tedy zdokonalení písemného projevu při psaní dopisů svým příbuzným či orgánům státní správy), výuka anglického jazyka (cílem je zaměření na komunikativní zvládnutí obecného anglického jazyka. Vede k získání dovedností dorozumět se v základních životních situacích na základě zvládnutí a procvičování slovní zásoby a slovních spojení a nácviku konverzace) a výuka německého jazyka (cílem je zaměření na komunikativní zvládnutí obecného německého jazyka. Vede k získání dovedností dorozumět se v základních životních situacích na základě zvládnutí a procvičování slovní zásoby a slovních spojení a nácviku konverzace). Dalšími vzdělávacími aktivitami jsou z oblasti společenských věd, a to dějepis (cílem je získání vědomostí z oblasti českých i světových dějin), zeměpis (cílem je získání geografických znalostí ČR, získání znalostí a vědomostí zemí celého světa, poznávání cizích kultur). Dále mají odsouzení, kteří se v civilním životě dostali do finančních potíží vlastním přičiněním z důvodu nedostatečné znalosti finančních produktů na trhu apod., navštěvovat základy finanční gramotnosti (cílem je zvýšení osobní kompetence v oblasti finanční gramotnosti u odsouzených). Dále jsou mezi vzdělávacími aktivitami zahrnuty i kroužky dřevo a stavby (cílem výuky je seznámit účastníky s různými druhy stavebních materiálů, pracovními postupy využívané ve stavebnictví apod.) a základy pravidel silničního provozu (cílem je získání nebo zdokonalení znalostí pravidel silničního provozu, které mohou pomoci odsouzeným v návratu do společnosti a umožní jim vést v této oblasti život v souladu se zákonem).

Speciálně výchovné aktivity: Jsou individuální a skupinové činnosti s terapeutickými prvky vedené odbornými zaměstnanci věznice, v nabídce jsou tyto aktivity – setkávání drogově závislých (cílem je získání správného náhledu na oblast užívání drog, výchova k odpovědnosti a samostatnosti, posilování psychické odolnosti, prevence relapsu, motivace k abstinenci, vedení k racionálnímu využívání volného času, …), sociálně právní poradenství (cílem je poskytnutí základní orientace v sociálních a právních předpisech, normách potřebných v běžném občanském životě, vytvářet u odsouzených základy právního vědomí a občanské zodpovědnosti. Aktivní a širší pomoc při řešení problémů formou individuálních pohovorů), sociálně psychologický výcvik (cílem je rozvoj a trénink sebereflexe, kultivace vyjadřování a přijímání emocí, zlepšení lidské komunikace, zvládání zátěžových a konfliktních situací, snaha o omezení agresivního chování), základy viktimologie (cílem je rozvoj pozitivních rysů osobnosti, všestranná stabilizace osobnosti se zaměřením na řádný život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody), diskusní klub (cílem je výchovně působit na odsouzené, aby vedli řádný život ve společnosti po propuštění, zaměřeno na oblast závislostí různého druhu, ale i na různá aktuální dění ve společnosti), společenské chování (cílem je vytvoření základních obecně platných návyků slušného chování u odsouzených pro jejich snadnější začlenění do společnosti), Program ZZZ (cílem je naučit klienty řešit zátěžové životní situace prostřednictvím tréninku sociálních dovedností, pomocí skupinové práce ukázat možnost, jak lépe vyjádřit své nálady, emoce, směřovat k snížení recidivy), sebeobslužné činnosti – vaření (cílem je naučit odsouzené vařit a stolovat), psychologické techniky pro každého (cílem je zlepšení sociálních dovedností u odsouzených), komunita výstupního oddělení (cílem je řešení aktuálních problémů odsouzených umístěných ve výstupním oddělení, projednání jejich připomínek, seznámení s činností v následujícím období, vedení odsouzených k samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování a aktivním přístupu k výkonu trestu).

Zájmové aktivity: Jsou realizovány v rámci jednotlivých oddělení podle aktuálních možností a nabídky věznice. Rozumí se jimi aktivity např. sportovní – kroužek sportovních her, stolního tenisu, kondiční cvičení a pohybové aktivity (jejich cílem je efektivní, kulturně sportovní a účelné využití doby osobního volna odsouzených. Sportovní činnost má mnohostranný význam jak pro somatický, tak i pro psychický vývoj osobnosti odsouzeného. Hlavní důraz je kladen na zvýšení tělesné zdatnosti, osobní hygienu, psychickou vyrovnanost, utužování a prohloubení zdraví), rukodělné – keramiky a výtvarné techniky (cílem je podporovat estetické cítění, rozvoj fantazie, pečlivost, tento kroužek je brán i jako nácvik trpělivosti), zahrádkářský kroužek (získání vědomostí o užitkové a okrasné zahradě, vybudování zázemí pro pěstování ovoce a zeleniny, zlepšení estetizace vnějších a vnitřních prostorů věznice, zahrádkářský kroužek lze také považovat za menší pracovní terapii). Dále je v nabídce kroužek filmového diváka (náplní tohoto kroužku je seznámení klientů s klasickou filmovou tvorbou, zejména českou, na základě výběru vedoucím aktivity, a také zhlédnutí tematických dokumentárních či vzdělávacích filmů. Poté následují besedy o promítnutém filmu), hudební kroužek (cílem je efektivní, aktivní a kulturní vyplnění doby osobního volna odsouzených, sólový a skupinový zpěv, hra na hudební nástroje, případně pořádání koncertů pro ostatní odsouzené), Kroužek společenských her (zejména hra v šachy, náplní kroužku je rozvoj myšlení, taktiky a strategie, regulace vnitřního napětí). Enormní zájem je o rybářský kroužek, neboť se do něj hlásí především odsouzení, kteří před výkonem trestu byli aktivní rybáři (náplní kroužku je naučit klienty chovu a lovu sladkovodních ryb a zároveň je vést k správnému chování v přírodě. Aktivita působí i jako určitá forma relaxace).

Odsouzení si také mohou půjčovat knížky z vězeňské knihovny, kde mají k dispozici celkem 1314 knih různých žánrů, od beletrie počínaje až po odbornou literaturu.

Pracovní aktivity: Jednou z oblastí naplňování programu zacházení u odsouzených jsou pracovní aktivity, které významnou měrou napomáhají k udržování pracovních návyků u odsouzených, jejich smysluplnému naplňování volného času a vedou i k finanční soběstačnosti v rámci výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení jsou ve věznici zařazováni do práce s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu, dosaženého vzdělání či získané praxe v daném oboru, výši jejich pohledávek, délce trestu a sociální situaci. Dále se přihlíží k osobnosti odsouzených, k jejich skutečnému zájmu pracovat a přizpůsobit se konkrétním podmínkám pracovního zařazení, k plnění jejich povinností v dosavadním průběhu výkonu trestu, popř. k dalším specifickým podmínkám daných pracovišť. Pracovní činnost odsouzených spočívá v zajištění běžného provozu věznice v rámci tzv. vnitřní režie, anebo v pracovním zařazení u tzv. cizích subjektů na základě smlouvy mezi věznicí a podnikatelskými subjekty.

Oblast utváření vnějších vztahů: Realizují se zde aktivity, které v kladném směru přispívají k soběstačnému životu odsouzených v souladu se zákonem po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V této oblasti je odsouzeným nápomocen zejména soc. pracovník. Jedná se o udržení a posílení pozitivních vazeb se svými blízkými příbuznými, uspořádání a vyřizování sociálních podmínek života po propuštění, vyřizování základních osobních dokladů nezbytných pro další jednání na úřadech práce, navazování kontaktů se zaměstnavateli, charitativními organizacemi a dalšími subjekty, které mohou zprostředkovat pomoc nebo samy zajistit vhodné podmínky v prvních dnech života odsouzených po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Pro udržení a posílení vazeb s příbuznými je poměrně značném rozsahu využíván institut opuštění věznice v souvislosti s návštěvou.

Specifické aktivity s odsouzenými: Ve Věznici Rapotice se pro odsouzené pravidelně v průběhu roku organizují pod vedením vedoucích vybraných aktivit turnaje v šachu, elektronických šipkách, stolním tenisu a kopané. V rámci extramurálních aktivit zaměstnanci VS ČR doprovází odsouzené na různé kulturní akce a výstavy anebo s nimi chodí na turistické vycházky do blízkého okolí věznice. Jako příklad realizovaných vycházek odsouzených v doprovodu zaměstnanců Věznice Rapotice lze uvést návštěvu zámku v Náměšti nad Oslavou, Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera v Třebíči nebo nejstaršího žaláře v habsburské monarchii – kasematy hradu Špilberk.

Specializovaná oddělení: Ve Věznici Rapotice je zřízeno specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných  s kapacitou pro 48 osob a dále oddělení bezdrogové zóny bez terapeutického zacházení s kapacitou 36 odsouzených. Na tomto oddělení jsou ve zvýšené míře uplatňovány zejména speciálně výchovné, sebeobslužné a sportovní aktivity.

Pro odsouzené, kteří před výkonem trestu odnětí svobody užívali drogy, je ve věznici zřízena poradna drogové prevence, kde určení členové této poradny evidují tyto osoby a snaží se je motivovat ke změně nejlépe k abstinenci, nebo alespoň aby užívali drogy méně rizikově a vysoce rizikové odsouzené, kteří jsou motivováni, umísťovat do bezdrogové zóny.

V této oblasti jsou nápomoci i externí pracovníci z neziskové organizace zabývající se drogovou problematikou Sdružení podané ruce, o.s., kteří pravidelně dochází do věznice a s vytypovanými odsouzenými provádí intervence.