Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Rapotice povinna zveřejňovat informace.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují:

  • požadovaná informace je v souladu s zák. č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci
  • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb.
  • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
  • o probíhajícím trestním řízení
  • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
  • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti

Informace lze požadovat:

Písemně na adrese Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Telefonicky na tel. čísle: 546 433 203
Elektronickou podobou na adrese: e-podatelna@grvs.justice.cz
Faxem na čísle: 546 433 217
Osobně ve Věznici Rapotice – kontaktní osoba : Mgr. Gabriela Schmeidlerová

Pracovní doba určená pro osobní kontakt se žadateli

PO – PÁ od 08:00 – 14:00 hodin
Informace jsou v resortu Ministerstva spravedlnosti poskytovány zdarma

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice Rapotice. Věznice Rapotice je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.