Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Znění zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné subjekty, mezi které se řadí i Věznice Příbram, poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Základní informace, související s působností věznice, jsou zveřejněny ve vývěsní skříňce umístěné před věznicí a to včetně adresy elektronické podatelny a sazebníku úhrad za poskytnutí informací.

Vězeňská služba ČR neposkytuje informace uvedené v §§ 7 – 11 zákona č. 106/1999 Sb., např. týkající se utajovaných skutečností ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb., – o ochraně utajovaných informací, dále informace mající charakter osobních údajů, citlivých údajů, vnitřních pokynů, interních předpisů a další.

Vznik – zřízení – základní údaje

Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem České národní rady č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži České republiky s účinností od 1. 1. 1993.

Vězeňská služba zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v rozsahu stanoveném zákonem č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Generální ředitelství Vězeňské služby, vazební věznice a věznice, pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů.

Vězeňská služba hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k plnění svých úkolů a je účetní jednotkou.

Úkoly Vězeňské služby

Vězeňská služba

 • spravuje a střeží vazební věznice a věznice, střeží věznice pro místní výkon trestu a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody ;
  střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění;
 • zabezpečuje úkoly při předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství a v jiných místech činnosti soudů a ministerstva v rozsahu stanoveném zákonem č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků zajišťuje bezpečnost výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství;
 • vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky;
 • provozuje hospodářskou činnost ze účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby.

Členění Vězeňské služby

 • Vězeňská služba se člení na vězeňskou stráž, justiční stráž, a správní službu.
 • Vězeňská stráž a justiční stráž mají postavení ozbrojeného sboru.

Žádost o poskytnutí informace

Informace, žádosti, podněty, podání a stížnosti lze posílat na tuto adresu

Věznice Příbram, pošt. přihr. 1, 261 15 Příbram 1

Tel.: 318 656 111

Fax.: 318 656 216

E-mail: 04podatelna@vez.pbr.justice.cz

Odkaz na formulář k elektronické žádosti o poskytnutí informací naleznete zde.

Poskytování informací

Žadatel se může domáhat poskytnutí pouze těch informací, jež se vztahují k působnosti povinného subjektu. Povinný subjekt žádost posoudí způsobem uvedeným v § 14 zákona č. 106/1999 Sb., a nejpozději do 15 dnů od přijetí podání poskytne požadovanou informaci, případně vydá rozhodnutí, proč podané žádosti nevyhoví. Proti rozhodnutí lze podat u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, odvolání na příslušném formuláři (Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti), který lze získat ve vrátnici věznice. O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu a to do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Důležité právní předpisy

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Za provedený písemný úkon se platí poplatek, stanovený v sazebníku k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatníkem je dle § 3 uvedeného zákona fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden. Není-li poplatek včas zaplacen, povinný subjekt zahájené řízení zastaví nebo úkon neprovede.

Sazebník úhrad platný od 1.4.2012

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Náklady na pořízení kopií

(1) Za pořízení kopie formátu A4

 1. jednostranná – 2,- Kč
 2. oboustranná – 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3

 1. Jednostranná – 3,- Kč
 2. Oboustranná – 4,- Kč

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 10,- Kč.
(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 15,- Kč
(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
(2) Náklady na balné se nehradí.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Společná ustanovení

(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.
(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

Poskytnutí informace je podle § 17 odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění podmíněno zaplacením požadované úhrady.