Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Práce je nejdůležitějším prostředkem zacházení s odsouzenými, je základní a naprosto nezastupitelný pozitivní faktor v působení na odsouzené. Smysluplná, dobře řízená a organizovaná práce rozvíjí pracovní návyky. Získání a upevnění návyku pracovat zvyšuje ve značné míře šanci odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění z vězení.
Nutnost zaměstnávání odsouzených vyplývá i z Doporučení Rec (2006) Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům. V čl. 26 Doporučení je poměrně zevrubně upraven výkon práce ve věznicích, s důrazem na skutečnost, že práce ve vězení musí být považována za pozitivní prvek vězeňského systému a musí mít takovou povahu, aby udržovala nebo zvyšovala schopnost vězňů si po propuštění vydělávat na obvyklé živobytí, tedy na její výchovnou složku. Práce odsouzených má i význam ekonomický, protože z odměn za práci se hradí výživné pro děti odsouzeného, náklady na výkon trestu odnětí svobody, případné náklady na předchozí výkon vazby, další pohledávky a samozřejmě odsouzenému zůstává část pracovní odměny pro vlastní potřebu.

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody ukládá odsouzenému povinnost pracovat, dovoluje-li mu to jeho zdravotní stav a je-li rozhodnutím ředitele věznice na návrh odborné komise zařazen do zaměstnání. Zároveň však je v § 30 téhož zákona uvedeno, že k zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu, jehož zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem není stát, je třeba jeho předchozího písemného souhlasu.
Odsouzení jsou ve věznici zařazováni do práce s přihlédnutím k jejich vzdělání a získané praxi v daném oboru, zdravotnímu stavu, výši jejich pohledávek, délce trestu atd.

Podrobně jsou podmínky zaměstnávání upraveny v §§ 29 – 33 z.č.169/1999 Sb., v §§ 41 – 45 Vyhlášky MS č. 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a dále pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení přesčasové práce u odsouzených se řídí právními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru.

Podmínky pracovní odměny jsou upraveny v Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Zaměstnanost odsouzených, do které se počítají i vzdělávací a terapeutické programy, se v současnosti pohybuje nad úrovní 60 %. Ve Věznici Plzeň jsou odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnáváni ve vnitřní režii věznice, kde se odsouzení svojí prací podílejí na zajištění řádného chodu věznice. Jedná se především o pomocné práce v kuchyni, praní a opravy vězeňského prádla ve vězeňské prádelně, která zajišťuje praní prádla pro další věznice. Dalšími činnostmi vykonávanými odsouzenými, které slouží k zajištění chodu věznice, jsou především různé úklidové práce ve věznici i mimo její střežený areál, údržba a opravy budov věznice a techniky a zařízení Vězeňské služby ČR.
Nedílnou součástí práce odsouzených je jejich zaměstnávání na základě smluv uzavřených mezi Věznicí Plzeň a soukromými podnikatelskými subjekty. V současné době je to především firma MEA Meisinger, s.r.o., která zaměstnává odsouzené v jedno a třísměnných provozech kovovýroby při výrobě ocelových roštů a ve výrobě rámů plastových a kovových sklepních oken na čtyřech pracovištích uvnitř objektu věznice. Dále firma SOLUS s.r.o., která zaměstnává odsouzené ve vězeňské a zaměstnanecké kantýně.

Činností, která má vliv na zaměstnanost odsouzených, je též vzdělávání ve školském vzdělávacím středisku, které realizuje tříletý učební obor „strojírenské práce“ a kurzy zahradník, dělník v elektrotechnice, informační a komunikační technologie a další vzdělávací kurzy pro odsouzené a obviněné.

Do celkového počtu zaměstnaných odsouzených jsou dále zahrnuti odsouzení zařazení na specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek.

Dokumenty k zaměstnávání vězňů

Pronájem výrobních prostor

Vězeňská služba České republiky Věznice Plzeň nabízí za účelem zaměstnávání vězněných osob k pronájmu výrobní prostory nacházející se v areálu věznice. K dispozici jsou plochy o výměrách 750 m2 a 136 m2 včetně zázemí kanceláře, šatny, sociální zařízení apod.

Cenu pronájmu je 120,- Kč/m2 za rok, plus energie.

Dále nabízíme pracovní síly z řad odsouzených za cca 6.030,- Kč za měsíc práce, cena je včetně odvodů na zdravotním a sociálním pojištění a mzdové agendy. Neproplácí se dovolená, svátky ani prostoje. Nabízené pracovní síly jsou vhodné především pro jednoduché pracovní činnosti s vysokým podílem ruční práce a malým objemem zpracovávaného materiálu – montážní a demontážní práce, třídění materiálu, balení výrobků, kompletace výrobků a další jednoduché ruční práce.

Věznice odsouzeným zajišťuje základní pracovní oděv.

Bližší informace JUDr. Jiří Černý – tel: 377 660 219, 355, 375
e-mail: jcerny2@vez.plz.justice.cz

Novinky ze zaměstnávání vězňů