Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, splňovat následující podmínky:

 • občanství České republiky;
 • věk nad 18 let;
 • bezúhonnost;
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední s výučním listem;
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
 • není členem politické strany nebo politického hnutí;
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

1/ Podmínky pro přijímací řízení

Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR. .
Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
Prověrka fyzické zdatnosti se skládá z pěti testů: Člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik – vzpor ležmo, leh – sed, běh na 1 km.
Komplexní zdravotní prohlídka posoudí zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby.
Osobnostní způsobilost se prokazuje psychologickým vyšetřením, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. Uchazeči absolvují přibližně 6 hodinové vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně akreditovaní psychologové. Pokud uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.

2/ Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje výše uvedené podmínky, doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a podepíše souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.

Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. V jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, zdravotní prohlídku, prověrku tělesné zdatnosti a další personální řízení.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou zničeny.

3/ Vznik služebního poměru

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo a složením služebního slibu. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let, se zkušební dobou 6 měsíců. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Základní odborná příprava – nově přijatí příslušníci po přijetí do služebního poměru musí absolvovat základní odbornou přípravu.

4/ Skladba služebního příjmu

Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR.
Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 1. nebo 2. tarifní třídy /podle vzdělání/, platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe
 • zvláštní příplatek
 • osobní příplatek (nenárokový)
 • odměna (např. splnění mimořádného úkolu)
 • příplatek za vedení (dle řídící úrovně)

5/ Výhody služebního poměru

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, vzniká nárok na výsluhový příspěvek. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče. Na některých organizačních jednotkách je i možnost ubytování v ubytovnách VS ČR. Naturální náležitosti jako je služební stejnokroj, součástky určené k obměně, nebo doplnění služební výstroje a výzbroje, ad. Další výhody jsou příslušníkům poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Příslušníci mají možnost ve volném čase využívat sportovní a rehabilitační zařízení bezpečnostního sboru.