Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.10.2019

Občanské sdružení Laxus, z.ú.

Spolupráce Věznice Pardubice s Laxus, z.ú. v rámci projektu Centrum drogových služeb ve vězení.

Občanské sdružení Laxus se v podmínkách naší věznice zabývá poskytováním sociálních a adiktologických služeb, a to zejména těm odsouzeným, kteří byli před uvězněním aktivními uživateli drog. Spolupráce mezi sdružením a věznicí je realizována na základě oficiální „Dohody o spolupráci“ mezi oběma subjekty. S dosavadním charakterem spolupráce je věznice spokojena, zejména díky kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb. Z uvedeného důvodu předpokládáme její pokračování i do budoucna, včetně možnosti rozšíření aktivit.

Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Dále pak odsouzeným po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Primární cílovou skupinou jsou uživatelé drog v konfliktu se zákonem, umístěni ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Uživatelem drog se v tomto kontextu rozumí osoba ohrožená (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.

Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké výše uvedeným, vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených) a další odborná veřejnost.

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězeníopět začlenit do běžné společnosti. Dílčími cíli jsou doplnění stávajícího systému péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních, motivování klientů ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpoření jejich začlenění do běžného života bez drog, v neposlední řadě i zvýšení informovanosti odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Aktivity realizované v rámci projektu a jejich obsah, vývoj a změny

Poskytované služby odborného sociálního poradenství probíhají převážně individuální formou. Výjimku tvoří besedy, týkající se aktuálních informací o rizicích či vývoji v oblasti zneužívání návykových látek, legislativních změn, možnostech léčby, a besedy v rámci projektu ESF OPLZZ „Zpátky, jinak“ (ZJ) orientované na dluhovou problematiku, orientaci na trhu práce a udržitelnou abstinenci jako podmínku bezpečného návratu do běžného života. Ve Věznici Pardubice jsou služby poskytované v rámci projektu „Zpátky, jinak“, který končí v červnu roku 2015. Snahou je vytvořit podmínky ke kontinuálnímu pokračování aktivit i po skončení projektu.

Základní poskytované služby

  • Poskytování informací = jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog a předávání informačních materiálů a letáků.
  • Poradenství = je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým, a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení.
  • Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou = je určeno pro klientelu ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo s rodinnými příslušníky.
  • Doprovod klienta = je určen pro odsouzené po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení.
  • Pomoc v krizi = služba je určena pro odsouzené a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci. Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace.

Informace o fungování služby ve věznici jsou poskytovány pomocí tištěných materiálů a besed s odsouzenými, zprostředkovaně o službě informují a nabízejí ji kontaktní osoby ve věznicích. Vhodnou formou přiblížení služeb, poskytovaných ve věznicích i mimo ně se stalo školení personálu věznic, které pomáhá zlepšit vzájemnou informovanost a povědomí. S ostatními organizacemi o.s. Laxus jedná o následné péči po konci trestu. S úřady často vyjednává ještě před propuštěním odsouzeného z VTOS, což prospívá klidnějšímu průběhu naplánovaných aktivit, obzvlášť v případě doprovodu klienta do léčby, kdy není prostor pro neočekávané komplikace. Snahou je, aby klienti byli kompetentní, a jsou vedeni k samostatnému řešení svých životních situací. Někdy je však větší míra podpory v začátku nezbytná a funguje jako prevence časného selhání po VTOS.

Úspěšnost projektu je problematicky hodnotitelná. Za znak pozitivního vývoje lze považovat nárůst klientů v postpéči a tendenci k dlouhodobým kontaktům po konci trestu. Další znaky úspěšnosti jsou založeny na poznatcích o průběhu změny postojů u jednotlivých klientů, a to nejen ve vztahu k návykovému chování, ale také v utváření náhledu v problematice vztahů, práce, postoje k životnímu stylu a v neposlední řadě také zdraví.

daš