Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2014/2015

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2014/2015 bylo realizováno dle plánu práce ŠVS a průběžně aktualizováno dle závěrů pedagogických rad SOU a konkrétní situace. Provádí se v souladu s obecně platnými normami a interními předpisy, výuka probíhá dle učebních plánů schválených MŠMT. Nabídka vzdělávacích aktivit je upravována dle složení odsouzených osob ve Věznici Pardubice a dále podle požadavků GŘ VS Praha v koordinaci s ostatními věznicemi.

Vzdělávací aktivity pro odsouzené muže:

  1. Učební obor Šití prádla
  2. Učební obor Práce ve stravování
  3. Kurz základů výpočetní techniky
  4. Kurz malířských a natěračských prací
  5. Kurz základů anglického jazyka
  6. Kurz výtvarného zpracování keramiky

V loňském školním roce byl důraz zaměřen na učební obory. Ve školském vzdělávacím středisku probíhaly dva učební obory. Učební obor Šití prádla a učební obor Práce ve stravování. Závěrečné zkoušky úspěšně vykonalo a výuční list získalo 19 odsouzených.

Kurz anglického jazyka pro začátečníky i pro pokročilé probíhal týdně v dopoledním i odpoledním bloku. Rozhodující požadavek pro zařazení do skupin byla úroveň jazykových znalostí, ale také schopnost procesu učení, což je důležité pro udržení motivace. V učebně bylo vytvořeno audio prostředí, které rozšiřuje a zlepšuje možnosti výuky.
Také Kurz základů výpočetní techniky tvořily dvě skupiny. Základním smyslem bylo podat informaci o přínosu práce na PC a jejího využití v praxi. Absolventi se seznámili se správou souborů, se zabezpečením dat, tvorbou adresářové struktury, filosofií práce s textem, s tabulkovým kalkulátorem, grafy apod.
Kurz malířských a natěračských prací byl v části teoretické zaměřen na získání poznatků a znalostí. Praktickou část odsouzení vykonávali v budovách areálu Věznice Pardubice při obnovování nátěrů a maleb.

Výrobky, kterými se ŠVS pravidelně prezentuje při pedagogických radách, vznikaly v Kurzu výtvarného zpracování keramiky. Odsouzení se dozvídají poznatky o keramické výrobě, keramických materiálech, jejich vlastnostech, úpravě, technologiích zpracování surovin. Prohlubují si znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů. Dostávají se přes ruční tvarování, lití do forem až po vytáčení modelů na hrnčířském kruhu, či glazování. Při praktických činnostech je patrný blahodárný vliv jemné motoriky na psychiku, zklidnění, snížení tenze.
V kurzech bylo celkem vydáno 41 osvědčení.

Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhal ve spolupráci s oddělením výkonu trestu. Je zaměřen hlavně na odsouzené ve věku od 18 – 26 let. Jde o skupinu, která je vzhledem k dosud neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná – ať již v pozitivním, nebo negativním smyslu – a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V tom také spatřujeme jeden z hlavních cílů vzdělávání.

Vyučování ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo celkem 182 odsouzených.
zuj

Přehled vzdělávacích aktivit školského vzdělávacího střediska pro rok 2013/2014