PARDUBICE 9. ledna (VS ČR) – Představení fungování Věznice Pardubice a jejích jednotlivých pracovních a služebních míst byla hlavním obsahem prezentace, uspořádané pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci jejich odborného semináře Psychosociální intervence v praxi. Věznici a problematiku současného vězeňství studentům představil 1. zástupce ředitele věznice společně s příslušníky ve speciální výstroji a výzbroji, což bylo pro studenty velmi zajímavé.

Součástí prezentace byla také diskuse o současné vězeňské praxi a aktuální situaci v této oblasti. Beseda potvrdila, že mají mladí lidé o tuto problematiku velký zájem a že mnozí uvažují o práci ve vězeňství jako o svém budoucím uplatnění. Uvítali proto možnost seznámit se dále s prací ve vězeňství prostřednictvím náborových a propagačních materiálů, které jim zde byly k dispozici.

osa

 

 

PARDUBICE 25. října (VS ČR) – V pátek 18. října 2019 mělo téměř 80 odsouzených z pardubické věznice možnost zúčastnit se rockového koncertu broumovské hudební skupiny IMODIUM

Hodinový koncert se uskutečnil v prostorách tělocvičny a kromě vybraných odsouzených se jej zúčastnili i někteří zaměstnanci věznice. Pro všechny posluchače byl zážitek z koncertu příjemným zpestřením dne.

IMODIUM je česká hudební skupina založená v roce 1999 v Broumově. V roce 2004 absolvovala skupina turné se skupinou Divokej Bill a v roce 2005 se skupinami Cocotte Minute a Post-it. Kapela se rovněž zúčastnila několika festivalů jako Rock for People, Trutnov Open Air Music Festival a dalších. V září 2011 hráli dokonce jako předskokani známé kanadské skupině Simple plan. Kapela má na svém kontě i několik hudebních ocenění ať už v kategorii Objev roku, Videoklip roku nebo Hudební film roku.

Během své téměř 20-ti leté kariéry toho broumovské IMODIUM stihlo mnoho. Bezpočet klubových i festivalových koncertů, pět řadových alb, dva živáky, dokumentární film z vystoupení ve věznici Bory i řadu úspěšných videoklipů. Zapomínat ale nemůžeme ani na fenomén tzv. bytových turné. A právě tento unikátní, na domácí rockové scéně ojedinělý koncept koncertů přímo v domácnostech fanoušků v roce 2018 kapela okolo frontmana Thoma po dvou letech znovu oživila a absolvovala celkem čtrnáct koncertů, na nichž nemohou chybět přezůvky ani domácí speciality přímo z kuchyní fanoušků.

daš

Spolupráce Věznice Pardubice s Laxus, z.ú. v rámci projektu Centrum drogových služeb ve vězení.

Občanské sdružení Laxus se v podmínkách naší věznice zabývá poskytováním sociálních a adiktologických služeb, a to zejména těm odsouzeným, kteří byli před uvězněním aktivními uživateli drog. Spolupráce mezi sdružením a věznicí je realizována na základě oficiální „Dohody o spolupráci“ mezi oběma subjekty. S dosavadním charakterem spolupráce je věznice spokojena, zejména díky kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb. Z uvedeného důvodu předpokládáme její pokračování i do budoucna, včetně možnosti rozšíření aktivit.

Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Dále pak odsouzeným po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Primární cílovou skupinou jsou uživatelé drog v konfliktu se zákonem, umístěni ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Uživatelem drog se v tomto kontextu rozumí osoba ohrožená (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.

Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké výše uvedeným, vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených) a další odborná veřejnost.

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězeníopět začlenit do běžné společnosti. Dílčími cíli jsou doplnění stávajícího systému péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních, motivování klientů ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpoření jejich začlenění do běžného života bez drog, v neposlední řadě i zvýšení informovanosti odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Aktivity realizované v rámci projektu a jejich obsah, vývoj a změny

Poskytované služby odborného sociálního poradenství probíhají převážně individuální formou. Výjimku tvoří besedy, týkající se aktuálních informací o rizicích či vývoji v oblasti zneužívání návykových látek, legislativních změn, možnostech léčby, a besedy v rámci projektu ESF OPLZZ „Zpátky, jinak“ (ZJ) orientované na dluhovou problematiku, orientaci na trhu práce a udržitelnou abstinenci jako podmínku bezpečného návratu do běžného života. Ve Věznici Pardubice jsou služby poskytované v rámci projektu „Zpátky, jinak“, který končí v červnu roku 2015. Snahou je vytvořit podmínky ke kontinuálnímu pokračování aktivit i po skončení projektu.

Základní poskytované služby

  • Poskytování informací = jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog a předávání informačních materiálů a letáků.
  • Poradenství = je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým, a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení.
  • Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou = je určeno pro klientelu ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo s rodinnými příslušníky.
  • Doprovod klienta = je určen pro odsouzené po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení.
  • Pomoc v krizi = služba je určena pro odsouzené a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci. Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace.

Informace o fungování služby ve věznici jsou poskytovány pomocí tištěných materiálů a besed s odsouzenými, zprostředkovaně o službě informují a nabízejí ji kontaktní osoby ve věznicích. Vhodnou formou přiblížení služeb, poskytovaných ve věznicích i mimo ně se stalo školení personálu věznic, které pomáhá zlepšit vzájemnou informovanost a povědomí. S ostatními organizacemi o.s. Laxus jedná o následné péči po konci trestu. S úřady často vyjednává ještě před propuštěním odsouzeného z VTOS, což prospívá klidnějšímu průběhu naplánovaných aktivit, obzvlášť v případě doprovodu klienta do léčby, kdy není prostor pro neočekávané komplikace. Snahou je, aby klienti byli kompetentní, a jsou vedeni k samostatnému řešení svých životních situací. Někdy je však větší míra podpory v začátku nezbytná a funguje jako prevence časného selhání po VTOS.

Úspěšnost projektu je problematicky hodnotitelná. Za znak pozitivního vývoje lze považovat nárůst klientů v postpéči a tendenci k dlouhodobým kontaktům po konci trestu. Další znaky úspěšnosti jsou založeny na poznatcích o průběhu změny postojů u jednotlivých klientů, a to nejen ve vztahu k návykovému chování, ale také v utváření náhledu v problematice vztahů, práce, postoje k životnímu stylu a v neposlední řadě také zdraví.

daš

   

PARDUBICE 6. září 2019 (VS ČR) – Na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky, jehož součástí je ve formě odloučeného pracoviště Školské vzdělávací středisko Pardubice, usedli do školních lavic první den nového školního roku i vězni v pardubické věznici

Základem fungování Školské vzdělávací středisko Pardubice je ve školním roce 2019/2020 dvouletý učební obor Práce ve stravování, kde jsou otevřeny dvě třídy 2. ročníku a jedna třída 1. ročníku, celkem sem dochází 58 odsouzených.

V rámci doplňkových aktivit Školské vzdělávací středisko nabízí odsouzeným možnost účastnit se i odborných kurzů. Jedná se o kurz výpočetní techniky, anglické jazyka, malířských a natěračských prací, výtvarného zpracování keramiky, chovatel včela kurz FIE. Kurzů se účastní 151 odsouzených.

Kurz FIE, tedy Feuersteinova metoda, je zaměřen na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

daš

Pardubice 28. června (VS ČR) – „V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Pardubice, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na adresu: e-podatelna(zavináč)grvs.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do objektu vpuštěny.“

daš

PARDUBICE 18. června (VS ČR) - Na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky, jehož součástí je ve formě odloučeného pracoviště Školské vzdělávací středisko Pardubice, skládali odsouzení závěrečné praktické zkoušky. V pardubické věznici se vyučuje obor „práce ve stravování“, který je dvouletý a absolventi po jeho úspěšném zakončení získají výuční list. Školské vzdělávací středisko při této příležitosti navštívil i radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.

„Učební obor zřizuje Ministerstvo školství České republiky a vybraní vězni mají díky němu šanci rozšířit si kvalifikaci,“ sdělil ředitel věznice Josef Pšenička a doplnil informaci o aktuálním stavu věznice. „Ve Věznici Pardubice je nyní přes sedm set odsouzených.“

Žáci připravovali individuálně stejné menu o třech chodech, které se skládalo z gulášové polévky, vepřového na kmíně s rýží a lívanečků s tvarohem a marmeládou. Ve zkušební komisi zasedl jako odborník z praxe i populární šéfkuchař Václav Šmerda ze Svitav. Jako host se zkoušek dále zúčastnil ředitel Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice Zdeněk Zitko.

Odsouzení jsou ke studiu přijati na základě přihlášky ke studiu a našeho výběru vhodných uchazečů s dobrým chováním. Zájem ze strany vězňů je každoročně velký, letošní rok evidujeme sto padesát přihlášek, přičemž přijmout můžeme padesát z nich. Závěrečné ústní zkoušky čekají odsouzené 20. června,“ uvedl Jaroslav Mudroch, vedoucí Školského vzdělávacího střediska Pardubice.

„V posledních dnech jsem navštívil dvě naše krajské školy, kde také probíhaly závěrečné zkoušky v gastronomických oborech, mám tedy možnost srovnání. Mohu vám sdělit, že vaše dovednosti v kuchařském řemesle jsou na velmi dobré úrovni. Práce ve stravovacích provozech je dost a já vám přeji, abyste svoji novou kvalifikaci mohli v budoucnu uplatnit,“ sdělil adeptům na výuční list radní pro školství Bohumil Bernášek.

Školské vzdělávací středisko Pardubice vzniklo v roce 1983 jako součást Středního odborného učiliště Vězeňské služby České republiky. Vzdělávání odsouzených je realizováno v souladu s obecně platnými normami a interními předpisy. Výuka probíhá dle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nabídka vzdělávacích aktivit je upravována dle složení odsouzených osob umístěných ve Věznici Pardubice a dále i dle požadavků Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky v koordinaci s ostatními věznicemi. Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhá ve spolupráci s oddělením výkonu trestu. Je zaměřen zejména na odsouzené ve věku od 18 do 26 let. Jde o skupinu, která je vzhledem k dosud neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná – ať již v pozitivním, nebo negativním smyslu, a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V tom je spatřován jeden z hlavních cílů vzdělávání.

Školské vzdělávací středisko Pardubice nabízí kromě učebního oboru také jednoleté kurzy malířské a natěračské práce, výtvarné zpracování keramiky, anglický jazyk a základy výpočetní techniky.

daš

PARDUBICE 31. května (VS ČR) – V pátek 24. května navštívila Věznici Pardubice předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková spolu s místopředsedy svazu Janou Hnykovou a Lubomírem Franclem.

Během pracovního setkání proběhla diskuse zaměřená především na rozsah poskytovaných zdravotních služeb odsouzeným, náročnost této práce, pracovní podmínky i personální obsazenost zdravotnického střediska. Součástí návštěvy byla i prohlídka ordinací zdravotnického střediska a jeho zázemí, ubytovny pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a ubytovny pro mladistvé.

Ředitel věznice plk. Josef Pšenička seznámil zástupce odborového svazu s tím, že odsouzeným je ve věznici zajištěna ambulantní léčebně preventivní zdravotní péče vč. péče stomatologické, ordinuje zde i psychiatr a adiktolog. Zaměstnanci zdravotnického střediska plní rovněž úkoly na úseku hygieny a epidemiologie.

Posláním odborového svazu je chránit, obhajovat a všemi zákonnými a demokratickými prostředky prosazovat práva, potřeby a zájmy svých členů v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, odborné a profesní.

daš

Po roce se v sobotu 18. května konal opět na hřišti v Němčicích Dětský den

Akci již tradičně pořádala věznice ve spolupráci se Základní odborovou organizací. Slunečné počasí, které vystřídalo deštivý týden, přilákalo na hřiště do Němčic mnoho dětí i dospělých, kteří si přijeli zasoutěžit a zahrát různé hry. Čekalo na ně plno sportovních disciplín, vyzkoušeli si například házení ringo kroužkem, lacrosse, skákaní v pytlích…. K dispozici byla i kreativní dílnička či paintballová střelnice. Velkým překvapením byl vláček, který účastníky odvezl na hrad Kunětická hora a zpět.

Po celou dobu bylo dění doprovázené příjemnou hudbou DJ, k dispozici byl i skákací hrad se skluzavkou. Dětský den se opět vydařil, moc se líbil, a až pozdní večerní hodiny byly rozhodující pro ukončení dětského dne. Jedna 8letá holčička jej zhodnotila: „Byl to nejlepší dětský den, jaký jsem zatím zažila.“

daš

 

PARDUBICE 15. března 2019 (VS ČR) - V Senátu Parlamentu České republiky se otevřela pro veřejnost výstava „VČELY ZE VŠECH Ú(h)LŮ“.

Expozice výstavy byla převezena z Pardubického zámku, kde byla k vidění dva roky. Nyní je možné tuto výstavu Východočeského muzea Pardubice navštívit v Zaháňském salonku a Výstavní síni Senátu, kde bude pro veřejnost přístupná do 28. 4. 2019. Slavnostního zahájení výstavy dne 28. 2. 2018 se zúčastnila místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, která nad výstavou převzala záštitu, senátor Petr Šilar, zástupci Východočeského muzea Pardubice a řada dalších hostů. Za Věznici Pardubice, která se v loňském roce zapojila do projektu včelaření ve věznici,  se zúčastnil ředitel věznice Josef Pšenička.

daš

 

PARDUBICE 31. prosince 2018 (VS ČR) - V předvánočním čase i v letošním roce věnovala Věznice Pardubice dětem hračky, které vyrobili odsouzení v terapeutickém centru věznice. Jedná se především o ručně šitá zvířátka, bílé látkové postavičky i o dřevěné hračky jako například vláček či kostky. Hračky putovaly za dětmi i do Pardubické nemocnice na dětské oddělení, dětskou chirurgii a na urgentní příjem.

Největší odměnou jak pro zaměstnance věznice, pod jejichž vedením výrobky vznikají, tak i pro samotné odsouzené, kteří hračky vyrábí, je dětský úsměv a nespoutaná radost. Do věznice letos přišlo i poděkování malého Jiříčka, který si vybral šitou postavičku Mimoně a zaslal nám společně s poděkováním i několik fotografií, které nepotřebují další komentář….

„Hezký večer.

Jmenuji se Jiříček a moc rád bych poděkoval někomu kdo mi vyrobil kamaráda Mimoně! Je to můj veliký kamarád a udělal mi obrovskou radost. Nemohu usnout. Těším se na Ježíška a třeba i ty co jsi mi tento dáreček vyrobil nemůžeš spát. Povídám si teď s maminkou o tom co bych si přál a napadlo nás Vám poděkovat a připojit přání i za Vás. Já Vám přeji jen samé dobré lidi kolem Vás a také si přeju, aby Vám Ježíšek poslal takové lidi co Vám pomůžou aby ten Váš život byl ještě moc hezký.  Protože Vy jste dokázal nebo Vy jste dokázala udělat velikou radost mě… a dostal jsem díky Vám kamaráda a to je veliký dárek! Tak dobrého kamaráda si od Ježíska přeji i pro Vás. Moc dekujů!

Dobrou noc. JIRIČEK“

 

daš