Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Věznice Ostrov Vězeňské služby České republiky nabízí podnikatelským subjektům pracovní sílu z řad odsouzených:

Na pracovišti u podnikatelského subjektu

Vybraní odsouzení s volným pohybem, t.j. bez doprovodu a střežení příslušníkem vězeňské stráže. Na pracoviště mohou vyjíždět min. 2 odsouzení, které vybere odborná komise po posouzení zdravotní, odborné a bezpečnostní způsobilosti. Většinou se jedná o výkon pomocných prací bez nároku na zvláštní odbornou způsobilost, které lze vykonávat i po krátkém zapracování.
Mezi věznicí a podnikatelským subjektem je, v takovém případě, uzavírána „smlouva o dílo“ nebo „smlouva o zařazení odsouzených do práce“. Přepravu odsouzených na pracoviště mimo areál věznice a zpět zabezpečuje, na své náklady, smluvní podnikatelský subje kt. Stravování odsouzených zajišťuje rovněž smluvní partner a věznice na stravování finančně přispívá. Odměňování odsouzených za vykonanou práci, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zpracovává, na základě podkladů dodaných podnikatelským subjektem, věznice. Následně tyto náklady, navýšené o smluvní přirážku ve výši 20 – 60 %, na pokrytí nákladů věznice spojených se zaměstnáváním odsouzených, stanovenou dle místních podmínek, fakturuje podnikatelskému subjektu.

Ve výrobní zóně uvnitř střeženého objektu věznice

Mezi věznicí a podnikatelským subjektem je uzavírána buď „smlouva o zařazení odsouzených do práce“ za obdobných podmínek jako v bodě 1 a práce si řídí pracovník podnikatelského subjektu , nebo „smlouva o dílo na dodávku prací“, které jsou zabezpečovány střediskem hospodářské činnosti .
Vzhledem k nízké odborné způsobilosti pracovní síly se většinou jedná o pomocné nekvalifikované práce montážního a kompletačního charakteru v oblasti strojírenského, elektrotechnického, plastikářského, či papírenského průmyslu, bez nároku na zvláštní odbornou způsobilost. (Např. opracování drobnějších kovových odlitků, výlisků z plastů, sestavování kabelových svazků, montáž elektrosoučástek, výroba a balení propagačních materiálů, kompletace dětských hraček a pod.) které lze vykonávat po krátkém zapracování.
Zaváděná výroba nesmí být v rozporu s obecně závaznými předpisy z oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce ani s interními předpisy pro střežení osob umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody.
Odsouzení pracují v předem stanovené hodinové nebo úkolové mzdě. Věznice zajišťuje jejich odměňování, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Chod pracoviště je řízen pracovníkem věznice. Podnikatelský subjekt hradí smluvně stanovenou částku za skutečně odvedenou práci a to buď v hodinové, nebo úkolové sazbě. Příjmy z fakturace musí pokrývat veškeré náklady spojené s vykonávanou pracovní (náklady na spotřebovávaný materiál, odměny odsouzených a řídících pracovníků a to včetně sociálního a zdravotního pojištění, spotřebované energie a služeb souvisejících s provozovanou činností).
Odsouzené vybaví běžnými ochrannými pracovními pomůckami (oděv, obuv) věznice. Podnikatelský subjekt je vybaví, v případě potřeby, pouze speciálními ochrannými pomůckami.
Dodávky polotovarů, či materiálů ke zpracování a odvoz hotové produkce zajišťuje, na své náklady podnikatelský subjekt.
V případě zjištění závad v kvalitě výroby, je odsouzený povinen opravit odstranitelné vady a to bez nároku na odměnu.
Pro zaměstnávání odsouzených uvnitř střeženého areálu má věznice Ostrov, momentálně, k dispozici výrobní haly uvedené v nabídce výrobních prostor.

Výhody zaměstnávání odsouzených pro podnikatele

Zaměstnání odsouzeného je pro podnikatelský subjekt výhodné zejména z ekonomického hlediska. Přesto, že je odsouzený zařazen do práce u podnikatelského subjektu, není jeho zaměstnancem, takže nezatěžuje jeho nákladové položky mzdovými náklady ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nehradí se mu ani náklady na dovolenou. Podnikatelský subjekt hradí věznici výkony odsouzeného ve výši stanovené kalkulační hodiny, která již výše uvedené mzdové náklady a odvody zahrnuje. Vzhledem k druhu vykonávané práce, která obvykle nevyžaduje zvláštní odbornou způsobilost je odsouzený zařazen, v souladu s nařízením vlády č.365/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb. a pozdějších předpisů o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, obvykle do 1. skupiny odměňování, která je stanovena na částku 4.500,- Kč za měsíc (v případě kvalifikovaných prací ve 2. skupině odměňování činí měsíční odměna 6.750,- Kč). Po připočtení odvodů sociálního a zdravotního pojištění, popř. smluvní režijní přirážky ve výši 20 – 60 %, pohybuje se kalkulační hodina účtovaná za práci odsouzeného ve výši 50,- až 65,- Kč bez DPH.

Smlouva na zařazení odsouzených do práce je uzavírána na počet pracovníků, který garantuje věznice.

Smlouva o dílo na dodávku prací je uzavírána na zpracovávané objemy výroby, takže podnikatelský subjekt se nemusí starat o skutečné počty pracovníků, kteří tento objem zabezpečí. Nemusí se zabývat ani problematikou nároku na dovolenou ani otázkami absence z titulu nemoci.

Podnikatelskému subjektu je umožněno zařadit na pracoviště odsouzených své kmenové zaměstnance, kteří mohou řídit práci odsouzených a kontrolovat její kvalitu.

Dokumenty k zaměstnávání vězňů