Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Možnosti specializovaného zacházení

Citace Zákona o výkonu trestu odnětí svobody:

„Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.“.

Tím, že odsouzeného, který spáchal trestný čin, umístíme k výkonu trestu, tek jej ve většině případů pouze dočasně omezíme v jeho svobodě. Ano, pouze dočasně a pak se vrací zpět do společnosti, do svého sociálního okolí. Jak připraven se bude vracet, to je jedním z cílů a úkolů specializovaného zacházení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Stále více se ze strany společnosti, tedy obyčejných lidí, následně i politiků a soudů, objevuje otázka: „ Jak bylo v průběhu výkonu trestu pracováno na snižování společenských rizik? Zda pouhým omezením svobody odsouzeného, dočasnou izolací, lze dosáhnout jeho nápravy? Zda se věnuje ze strany Vězeňské služby dostatečná pozornost na to, aby před návratem do společnosti byly co nejvíce eliminovány problémy vězněného a neopakoval se jeho návrat do vězeňského prostředí?“. Ano, soudy se ptají a vyžadují zhodnocení práce s riziky, zvláště pak u trestných činů spojených s drogovým podtextem, a u násilné trestné činnosti a sexuálně motivované trestné činnosti. Není bez zajímavosti, že více než 40% vězeňské populace představují pachatelé násilných trestných činů, u nichž míra recidivy přesahuje 50%, že míra recidivy v České republice činí 63%, a že zkušenost s užitím návykové látky se odhaduje na 80%. Tím samozřejmě není výčet závažné trestné činnosti ukončen, ale vše spojuje jeden jmenovatel, disharmonický vývoj osobnosti vězněného, a přítomnost některých z poruch osobnosti, nebo poruch chování.
Právem se tedy veřejnost ptá, co jste vlastně s odsouzeným ve výkonu trestu celou tu dobu věznění dělali? Je pravdou, že omezením pachatele trestných činů, jej zbavíme možnosti dočasně páchat trestné činy, ale zároveň nám to umožňuje výchovné působení – zacházení s odsouzenými v rámci cíleného programu zacházení – které může snížit anebo eliminovat kriminální jednání v dalším životě odsouzeného po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Tato speciálně výchovná část výkonu trestu odnětí svobody vychází z potřeb pracovat s osobností odsouzeného pod odborným etopedickým a psychologickým vedením. Týmy odborných zaměstnanců, kam můžeme zahrnout například vychovatele, sociální pracovníky, psychology a speciální pedagogy pro výchovu, vychází z relativních, neboli vztahových teorií, z teorií prevence, které s trestem spojují i jistý účel, jímž je především vybudování psychických zábran a výchova, umožňující návrat jedince do společnosti.

Stále více se objevují i dotazy z rodinného prostředí odsouzených směřovaných k tomu, zda odsouzený chtěl a měl možnost využít možností ke snížení svých společenských rizik, kterými jsou například všeobecně užívání návykových látek nebo zkratovité jednání, spojené s impulsivitou a nebo i agresí. Ve Věznici Ostrov je vězněným nabízeno v rámci programu zacházení, aby využily následující možností:

1. U delších trestů, s ohledem na dobu minimálně 7 měsíců potřebnou účelnému naplnění smyslu, absolvování programu Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových (SpO). Pro odsouzené se společenským rizikem trestné činnosti drogového charakteru a trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek. Pomocí komunitního systému, skupinové i individuální práce s odsouzenými a uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu, zvláště v souvislosti s prevencí zneužívání návykových látek a s řešením problémů po výkonu trestu. Prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak sociálně psychologického výcviku, který je stěžejní metodou skupinové práce s odsouzenými:

  • vést k dosažení náhledu na dosavadní způsob chování a jednání, které bylo spojeno s užíváním návykových látek
  • prohlubovat znalost společensky žádoucích norem chování
  • naučit odsouzené řešit zátěžové životní situace prostřednictvím tréninku psycho – sociálních dovedností
  • získat motivaci ke změně životního stylu a k řešení situace po výkonu trestu odnětí svobody
  • vytvářet vazby odsouzených na konvenční prostředí
  • vést motivovaného odsouzeného k využití některé z forem sekundární a terciární prevence po výkonu trestu odnětí svobody, poskytovat mu informace o možnostech následné odborné péče.

2. Umístění do Bezdrogové zóny standardního výkonu trestu odnětí svobody, pro odsouzené se společenským rizikem nežádoucího životního stylu spojeného s užíváním návykových látek. Kde je cílem zamezit odsouzenému kontakt s návykovými látkami a tím vytvořit odsouzeným podmínky k udržení abstinence v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Dále vést k dosažení náhledu na dosavadní způsob chování a jednání, které bylo spojeno s delikvencí a motivovat odsouzené uživatele drog k absolvování komunitně terapeutického programu v příslušném specializovaném oddělení. Motivovaného odsouzeného uživatele drog vést k využití některé z forem sekundární a terciální prevence po výkonu trestu odnětí svobody, poskytovat mu informace o možnostech následné péče. V neposlední řadě vytvoření a upevnění sebe kontrolních mechanismů u odsouzeného ve vztahu ke svému sociálnímu prostředí, jako způsobu snižování rizikovosti jedince pro společnost.

3. Zařazení do programu „STOP“ (Sebezkušenost Trénink Odpovědnost Přijetí viny)pro odsouzené se společenským rizikem násilné trestné činnosti. Také u delších trestů, s ohledem na dobu minimálně 7 měsíců potřebnou účelnému naplnění smyslu programu. Jedná se o komunitně terapeutický program specializovaného zacházení, kdy pomocí komunitního systému, individuální práce s odsouzenými a uceleného systému speciálně výchovných, vzdělávacích, pracovních a zájmových aktivit vést odsouzené k odklonění od agresivního a násilného chování, pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu. Dále je cílem vést odsouzené k práci s riziky směřující ke snížení recidivy trestné činnosti a k řešení situace po výkonu trestu. Stejně jako ve Specializovaném oddělení je pracováno s riziky prostřednictvím speciálně výchovných aktivit, zvláště pak sociálně psychologického výcviku, který je stěžejní metodou skupinové práce s odsouzenými.

4. Odsouzení mohou žádat o zařazení i do programu „Zastav se, zamysli se a změň se“, určeného pro odsouzené se společenským rizikem opakované trestné činnosti. Jde o výcvikový program specializovaného zacházení, kdy cílem je, pomocí strukturované skupinové (částečně i individuální) práce s odsouzenými, pomáhat odsouzeným při motivaci ke změně životního stylu, zvláště v souvislosti s opakovanou trestnou činností, zkratovitým a impulsivním chováním a pomáhat odsouzeným s řešením problémů, které je čekají po výkonu trestu.

5. Odsouzení mohou využít i péče „Poradny drogové prevence“, pro odsouzené se společenským rizikem nežádoucího životního stylu spojeného s užíváním návykových látek. Základním prvkem činnosti poradny je individuální práce s odsouzeným. Důraz je kladen na osobní kontakt a následnou péči, dále na aktivní spoluúčast odsouzeného na přípravě a realizaci metod zacházení a pozitivní motivaci odsouzeného ke změně životního stylu. Prostřednictvím individuální práce se odsouzení učí řešit zátěžové životní situace, jsou motivováni k řešení změny životního stylu a abstinence, ke snížení recidivy trestné činnosti.