Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Spolupráce s občanským sdružením ROMODROM

Spolupráce mezi věznicí Oráčov a sdružením ROMODROM pokračuje úspěšně i v roce 2010. O setkání se zaměstnanci sdružení je mezi odsouzenými velký zájem.

Pracovníci sdružení proto věznici pravidelně navštěvují a s osobami ve VTOS se setkávají. V zájmu realizace úspěšné a efektivní sociální služby pracovníci sdružení úzce komunikují a spolupracují se sociálními pracovnicemi ve věznici. Věznice Oráčov spolupracuje se sdružením ROMODROM již od roku 2006 (v roce 2007 a 2008 s omezením způsobeným omezeným množstvím finančních prostředků) v rámci realizace terénní sociální práce s osobami ve výkonu trestu. Služba je registrována podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., §69.

Cílem spolupráce v rámci sociálního programu je snižování rizika sociálního vyloučení osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody včetně omezení negativních sociálních dopadů do rodin osob ve VTOS. Dílčím cílem je i předcházení recidivě trestné činnosti těchto osob.

Program usiluje především o

posílení funkčnosti a stability rodinných vazeb uživatele
zlepšení orientace uživatele ve společnosti a jejím fungování, zlepšení úrovně komunikace s institucemi a úřady
rozvoj schopností a dovedností nutných k naplnění životních potřeb (bydlení, zaměstnání – finanční zajištění, uspokojivé vztahy s okolím, apod.)
zvýšení motivace k uplatnění na otevřeném trhu práce
posílení komunikačních schopností uživatele, jeho sebevědomí a schopnosti sebereflexe

Program se skládá z následujících činností

odborné sociální poradenství cílové skupině přímo ve věznici, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, zprostředkování právního poradenství
podpora kontaktu uživatele s rodinou, práce s rodinami odsouzených během pobytu člena rodiny ve VTOS
asistence při ubytovávání a zaměstnání, zajištění civilního šatstva pro výstup
terénní sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění

Typy poskytovaných služeb ROMODROM o.s. ve věznici ORÁČOV

Zprostředkování kontaktu s rodinou nebo blízkými
Komunikace s institucemi (soudy, obce a jiné úřady)
Zprostředkování právního poradenství
Poskytnutí civilního ošacení nebo obuvi
Podpora – asistence při zajištění zaměstnání po VTOS
Podpora – asistence při zajištění ubytování po VTOS
Informativní schůzka o činnosti o.s. Romodrom
Pohovor o rodině
Pohovor o životě po propuštění
Pohovor o trestné činnosti
Řešení dluhů/exekucí
Pohovor o úřadech, soudech, PP
Komunikace s pracovníky věznice
Pohovor o pracovní činnosti ve VT
Pomoc při sepisování žádostí, vyplňování formulářů