Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Personalistika

Přijímací řízení do služebního či pracovního poměru

Služební poměr

Přijímací řízení do služebního poměru příslušníka VS ČR v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Do služebního poměru příslušníka VS ČR může být přijat pouze státní občan České republiky. K přijetí do služebního poměru musí uchazeč dále:
o přijetí písemně požádat,
být starší 18 let,
být bezúhonný,
splňovat stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
být plně způsobilý k právním úkonům,
podepsat čestné prohlášení, že není členem žádné politické strany nebo politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. Nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiní skupině osob.

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti uchazeče o přijetí do služebního poměru. Následně je s uchazečem proveden informativní pohovor, při kterém je seznámen se základními úkoly VS ČR, právy a povinnostmi příslušníka VS ČR, podrobně je seznámen s průběhem přijímacího řízení, hmotným zabezpečením a stanovenými podmínkami pro přijetí.

Pracovní poměr

Přijímací řízení do pracovního poměru občanského zaměstnance VS ČR v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Předpokladem k zahájení přijímacího řízení je volné pracovní místo. K přijetí do pracovního poměru musí uchazeč:
o přijetí písemně požádat,
splňovat kvalifikační předpoklady pro dané místo (dokládá uchazeč kopií dokladu o vzdělání), popř. kvalifikační požadavky nebo u některých funkcí odbornou způsobilost
být bezúhonný (dokládá uchazeč výpisem z rejstříku trestů, jenž nesmí být starší tří měsíců )
být zdravotně způsobilý
u vyjmenovaných funkcí dále také splňovat osobnostní způsobilost.

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí do pracovního poměru na volné pracovní místo.

Uchazeč uděluje souhlas se shromažďováním osobních údajů.

Nabídka pracovních příležitostí