Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Veřejná vyhláška

Prostor pro zveřejnění veřejných vyhlášek podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: VS-70811-7/ČJ-2020-800072-STIZ

Česká republika, Vězeňská služba České republiky, jako správní úřad dle § 1 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný správní orgán

o z n a m u j e

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí čj. VS-70811-7/ČJ-2020-800072-STIZ ze dne 2. dubna 2020, adresované panu: Alex Raymond HILTON, nar. 9. 10. 1983.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována prostřednictvím veřejné vyhlášky, neboť poskytovatel poštovních služeb, Česká pošta, s. p., písemnost vrátil odesílateli s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku, na adrese sídlí pouze Magistrát Města Brna. Jinou adresu pro doručování listinné podoby písemností jmenovaný neuvedl a jde tudíž o osobu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresát si uloženou písemnost může ode dne zveřejnění výzvy vyzvednout v úředních hodinách (pondělí až pátek od 08:00 do 14:00) na odboru ekonomickém Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Soudní 1672/1a, Praha 4.

V případě, že si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona patnáctý den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Ing. Ivan  Novotný v. r.
ředitel odboru ekonomického

Vyvěšeno dne: 22. 4. 2020
Vyvěsil: Kateřina Oktábcová
Sejmuto dne:

Tato výzva byla vyhlášena na elektronické úřední desce Generálního ředitelství Vězeňské služby a na úřední desce Věznice Oráčov.