Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Personalistika

Informace pro zájemce o zaměstnání

Žádáme zájemce o zaměstnání, aby zasílali níže uvedené dokumenty potřebné k zahájení přijímacího řízení až v případě, kdy bude zveřejněna informace o volném pracovním/služebním místě.

1) Průběh přijímacího řízení do pracovního poměru

 • přijímací řízení se zahajuje z důvodu obsazení volného pracovního místa,
 • oznámení každého volného místa obsahuje i podmínky pro jeho obsazení,
 • žádosti zájemců o volné pracovní místo včetně jejich CV jsou vyhodnoceny příslušným vedoucím zaměstnancem ve spolupráci s personálním útvarem (na některých organizačních jednotkách je zřízena poradní komise pro přijímání zaměstnanců – výběrová komise),
 • na základě předchozího vyhodnocení, je vybrán užší okruh zájemců, se kterými jsou uskutečněny osobní pohovory,
 • s vybraným zájemcem, nyní již uchazečem o zaměstnání, je zahájeno přijímací řízení.

1.1 Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí splňovat tato kritéria:

 • Bezúhonnost
 • Musí splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem
 • Být osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení)
 • Pro výkon vedoucích funkcí založených jmenováním je nutné negativní lustrační osvědčení, pro výkon některých jmenovaných funkcí je potřebná bezpečnostní prověrka kategorie „Důvěrné“.

Pokud personální oddělení věznice obdrží žádost neúplnou nebo takovou, jejíž součástí nebude požadovaný Souhlas ke shromažďování osobních údajů, na takovou žádost nereaguje a zaslané dokumenty jsou obratem zničeny.

2) Průběh přijímacího řízení do služebního poměru

 • Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje níže uvedené podmínky, doručí písemnou Žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a podepíše Souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení.
 • Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.
 • Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. V jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, zdravotní prohlídku, prověrku tělesné zdatnosti a další personální řízení.
 • Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou zničeny.
 • Žádosti neúplné nebo ty, které neobsahují požadovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů jsou obratem zničeny.

1.1 Uchazeč o zařazení do služebního poměru příslušníka VSČR musí splňovat tyto podmínky:

 • občanství České republiky,
 • věk nad 18 let;
 • bezúhonnost;
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední s výučním listem;
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
 • není členem politické strany nebo politického hnutí;
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

1.2 Uchazeč o zařazení do služebního poměru příslušníka VSČR musí splňovat tato kritéria:

 • Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR.
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost – prokazuje se v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
 • Komplexní zdravotní prohlídka – posuzuje zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek při výkonu služby.
 • Prověrka fyzické zdatnosti – skládá se z testů: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test (po dobu 2 minut opakovaně stoj spatný – dřep – leh na břiše – dřep – stoj spatný), klik – vzpor ležmo (opakovaně) – hodnotí se počet správně provedených cviků bez přerušení, sed-leh (po dobu 2 minut), běh na 1000 m na čas.
 • Osobnostní způsobilost – je prokazována psychologickým vyšetřením, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. Uchazeči absolvují přibližně 4 hodinové vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně akreditovaní psychologové. Pokud uchazeč nesplní kritéria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.

3) V případě zájmu o volné místo v pracovním / služebním poměru, je postup zájemců následující:

Zájemci jsou příslušným pracovníkem personálního oddělení informováni (zpravidla elektronickou cestou) o doručení zaslaných dokumentů a dalším postupu.

Volné pracovní pozice