Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup. Podání, jejichž obsahem je podezření na korupční jednání zaměstnanců VS ČR, lze podávat na protikorupční lince.

Kam se obracet

Stížnost se podává u orgánu, který vede řízení, tedy u toho organizačního článku Vězeňské služby České republiky (věznice, vazební věznice, ústav pro výkon zabezpečovací detence, zotavovna Vězeňské služby, Institut vzdělávání Vězeňské služby), jehož příslušník nebo občanský zaměstnanec se nevhodně chová nebo proti jehož postupu si podatel stěžuje.
Stížnost lze podat také Generálnímu ředitelství Vězeňské služby České republiky případně Samostatnému oddělení zvláštních kontrol Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Podání, jejichž obsahem je podezření na korupční jednání, lze podávat na protikorupční lince +420 244 024 666 nebo e-mailem na adresu korupce@grvs.justice.cz.

Obsah stížnosti

  • jméno, příjmení, bydliště nebo kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele
  • čeho se stížnost týká a co stěžovatel požaduje
  • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem; co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování stížnosti