Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

Jak zjistit, zda je jmenovaná osoba uvězněna?

Informaci o tom, zda určitá osoba je ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence lze zjistit v Centrální evidenci vězněných osob, kterou vede Generální ředitelství Vězeňské služby. Podávání informací z této evidence je upraveno zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 23a tohoto zákona praví, že údaje z evidence vězněných osob Vězeňská služba poskytuje:

  1. orgánům činným v trestním řízení
  2. soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti
  3. správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost
  4. jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon.

Žadatelé o podání informací z Centrální evidence vězněných osob mohou posílat své žádosti elektronicky na adresu e-podatelna@grvs.justice.cz, pokud se bude jednat o kvalifikované podání, tj. opatřené elektronickým podpisem nebo písemně na adresu „Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství, Centrální evidence vězněných osob, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4“. Žádosti musí být opatřeny úředními náležitostmi (razítky, podpisy). Právnické a fyzické osoby uvedené pod písmenem d) musí k žádosti vždy připojit kopii dokumentu (rozsudek nebo usnesení soudu, exekuční příkaz, plnou moc, rodný list apod.), který bude osvědčovat právní zájem na sdělení požadované informace.

Kde je jmenovaná osoba konkrétně umístěna?

Informace o umístění vězněné osoby je součástí odpovědi, tj. v případě, že je hledaná osoba vězněna, je sdělováno, zda je ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence a adresa příslušné vazební věznice, věznice nebo detenčního ústavu.

Kdy bude jmenovaná osoba propuštěna?

Informaci o konci věznění se poskytuje orgánům uvedeným pod písmenem a) až c), pokud o ni požádají. Jiné osoby (viz písmeno d)) musí osvědčit právní zájem na poskytnutí této konkrétní informace.

Je pravda, že dotyčná osoba spáchala ve věznici sebevraždu? (popř. podobné informace)

Při podávání informací o tom, že vězněná osoba ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence zemřela, se uplatňuje stejný postup jako v předchozím bodě.

Náš příbuzný je jiné národnosti. Co máme udělat proto, aby trest vykonával v jiné zemi?

Cizinci jsou bezprostředně po přijetí do výkonu trestu odnětí svobody poučeni o právu obracet se na diplomatickou misi a konzulární úřad státu, jehož jsou státními občany a možnosti požádat o předání k výkonu trestu odnětí svobody do státu, jehož jsou státními občany, jakož i o právních důsledcích tohoto předání. Předávání je realizováno podle tzv. Štrasburské úmluvy o předávání odsouzených osob (viz Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 553/1992 Sb.). O předání musí požádat sám odsouzený cizinec, přičemž musí být splněny podmínky stanovené v čl. 3 citovaného sdělení. Žádosti se k vyřízení zasílají Ministerstvu spravedlnosti ČR na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor mezinárodní trestní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.