Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované oddělení

Oddělení bezdrogové zóny

Do bezdrogové zóny je přijímán odsouzený, který nebyl a není uživatelem drogy, ale lze ho považovat za jedince ohroženého drogou. Nebo odsouzený, který užíval drogu a nyní je motivován k dobrovolné abstinenci nebo absolvoval soudně nařízené nebo dobrovolné ochranné léčení protitoxikomanické nebo absolvoval pobyt v oddělení specializovaném pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek.

Zacházení v bezdrogové zóně spočívá v uplatňování takových bezpečnostních, zdravotnických, psychologických a pedagogických přístupů, které ovlivňují odsouzeného v jeho náhledu na drogu, motivují ho k abstinenci a zdravému životnímu stylu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody i po jeho skončení.

Oddělení pro mladé odsouzené

Oddělení je určeno zejména pro prvovězněné mladé odsouzené do 26 let věku a dále pro odsouzené pracovně zařazené ve vězeňské kuchyni a pro vybrané odsouzené, kteří jsou podruhé ve výkonu trestu. Prvověznění odsouzení jsou na ložnicích ubytováni odděleně od ostatních odsouzených.

Krizové oddělení

Krizové oddělení je určeno pro odsouzené, u kterých hrozí nebo se již projevují masivní symptomy krizového stavu, a kteří se nacházející se v akutní tenzi a psychické krizi, jenž nejsou schopni sami zvládnout, a kdy ke stabilizaci odsouzeného nepostačují běžné mechanizmy a standardní způsoby penitenciárního zacházení.

Cílem umístění odsouzených do krizového oddělení je eliminovat mimořádné stavy a situace u ohrožených jedinců a to prostřednictvím realizace specifických psychologicko pedagogických regulačních mechanizmů.

Délka pobytu v krizovém oddělení je závislá na odeznění krize odsouzeného, zpravidla není delší než 1 měsíc. S odsouzenými umístěnými do krizového oddělení se denně realizuje soubor cílených individuálních terapeutických činností.

Kromě psychologa se na jejich realizaci v určeném rozsahu podílí zejména příslušný speciální pedagog, sociální pracovnice, vychovatel terapeut, lektor instruktor a případně účastkový psychiatr.

Výstupní oddělení

Zde jsou umístěni odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než 3 roky a odsouzení, jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života, a to zpravidla šest měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.

Účelem výstupního oddělení je zajištění takového zacházení s odsouzeným, které mu pomůže předvídat úskalí přechodu do občanského života a poskytne mu možnost získat potřebné informace a praktické dovednosti orientovat se v něm zákonným způsobem.

Součástí programu zacházení je ve výstupním oddělení vždy prohloubení vztahu odsouzeného k rodině včetně informací a praktického nácviku řešení možných reakcí členů rodiny natrvalou přítomnost a jednání člověka, s kterým se v průběhu jeho výkonu trestu vídali jen sporadicky, příprava na řešení sociálních problémů včetně informací a praktického nácviku umění žádat o pomoc, jednat s úředníky, čekat, zvládat pocit neúspěchu či zdlouhavých a zdánlivě bezúspěšných postupů, pocit bezmoci apod.,

Součástí výstupního oddělení je vždy kulturní místnost, kuchyňka a prostor pro stolování vybavený zásadně stolním prádlem a odpovídajícím nádobím.

Vybavení výstupního oddělení, zejména pomůckami a nástroji pro úklid, přípravu stravy, praní a žehlení osobního prádla, odpovídá zvýšené míře sebeobslužných činností.

Do výše uvedených speciálních oddělení jsou odsouzení umísťováni na základě rozhodnutí odborné komise, která je složena z řad specialistů Věznice Nové Sedlo. Zejména psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů,sociálních pracovnic,vedoucího výkonu trestu…

Novinky ze specializovaného oddělení