Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Návštěvy

Poučení návštěvníků o pravidlech chování při návštěvách

1) Návštěvník je povinen:

– zdržovat se jen v návštěvním sálu, případně využívat pouze určené WC,

– mít vždy na viditelném místě připnutou průkazku „návštěva“,

– mít přehled o dětech a jejich chování, nepřipustit jejich samostatný pohyb v návštěvním sálu,

– nenarušovat jakýmkoliv způsobem průběh návštěv a nenavazovat kontakty s jinými odsouzenými.

 

2) Bez svolení zaměstnance vězeňské služby nesmí návštěvník odsouzenému předávat jakékoliv předměty, věci nebo finanční prostředky.

 

3) Návštěvníkům není povoleno kouření, konzumování donesených potravin a nápojů. Návštěvník si může zakoupit nápoje a potraviny z automatů.

 

4) V případě nerespektování výše uvedených pravidel může být návštěva předčasně ukončena.

 

5) Předčasné ukončení návštěvy hlásí návštěvník přítomnému zaměstnanci vězeňské služby, který zajistí doprovod z návštěvního sálu.

 

6) Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška MS č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a vnitřní řád věznice, jsou pro návštěvníky k dispozici u vedoucího návštěv.

Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Osoby vstupující do věznice jsou povinny podrobit se osobní prohlídce a prohlídce zavazadel a dbát pokynů strážného u vchodu.

Při vstupu do věznice je nutné bez vyzvání předložit:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti

Zároveň odevzdat strážnému u vchodu:

  • mobilní telefony a jiná záznamová zařízení (magnetofony, fotoaparáty, videokamery, flashdisky, přehrávače MP3 apod.)
  • zbraně, munici
  • jiné nepovolené předměty podle rozhodnutí strážného u vchodu (alkoholické nápoje, drogy, nebezpečné předměty, apod.)

Tyto předměty budou uloženy v úschově a při odchodu z věznice vráceny majiteli.

Zákaz vstupu do věznice pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek!!!

Rozpis návštěv