Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.1.2019

Poskytnutí informace

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Mírov

Poštovní přihrádka 1, 789 53 MÍROV Tel.: 583 488 111, Fax: 583 429 134, ISDS: ajyfne4

Č. j.: VS-147081-3/ČJ-2018-8036PR

V Olomouci dne 10. ledna 2018

Počet výtisků: 1

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1 (oboustranně)

Poskytnutí informace

Věznice Mírov jako subjekt povinný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „povinný subjekt“), poskytovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím“), informace vztahující se k jeho působnosti obdržela dne 17. prosince 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace. Tato byla zaevidována pod číslem jednacím VS-147081-1/ČJ-2018-8036PR.

Ve věci žádosti o poskytnutí informace žadatel žádá poskytnout následující informace ve znění:

1) „Zda došlo ze strany Věznice Mírov v období od 1. ledna 2016 do 30. listopadu 2018 k jednostrannému ukončení nájemního vztahu s nájemcem nebytových prostor – provozovny kantýny či prodejny pro odsouzené (popř. též zaměstnance a návštěvy),

2) Pokud ano, pak zda to bylo v návaznosti na rozhodnutí o zrušení dřívějšího rozhodnutí o nepotřebnosti majetku státu na základě § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

3) Pokud ano, pak zda důvodem takového rozhodnutí byla skutečnost, že Věznice Mírov bude provozovat příslušnou kantýnu či prodejnu pro odsouzené sama a zaměstnávat v ní či v souvislosti s ní odsouzené?“

Na základě sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j.: VS-147081-3/ČJ-2018-8036PR ze dne 2. ledna 2

2019 byla v souladu s § 14 odst. 7 písmeno c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinným lhůta pro poskytnutí informace prodloužena o 10 dnů.

Po konzultaci s jiným subjektem tj. s jinými organizačními jednotkami Vězeňské služby ČR, které mají závažný zájem na předmětu žádosti se požadovaná

informace se poskytuje,

následujícím textem:

AD 1)

Ne, nedošlo.

AD 2)

S ohledem na AD 1) bez odpovědi.

AD 3)

S ohledem na AD 1) bez odpovědi.

Mgr. Adam Solich v. r.

osoba pověřená poskytováním informací

podle zák. č. 106/1999 Sb.