Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.5.2018

Informace poskytnutá

Informace poskytnutá

Informace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 13. 5. 2018

 

Dne 22. 5. 2018 povinný subjekt obdržel žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. v tomto znění:

1.“Jaké je současné obsazení povinného stran umístění dříve nikdy netrestaného nekuřáka, jenž byl odsouzen do zvýšené ostrahy na 8 let?”

2. „Jaké jsou současné kapacitní možnosti u povinného, šlo-li by o dříve nikdy netrestaného nekuřáka, ale toliko v ostraze? (splňuji zákonné podmínky, co je 1/4 trestu týče, ve vazbě od
2. 2. 2016)”

3.“Jaké jsou u povinného možnosti pracovního zařazení pro obě předchozí varianty (2,3)?“

4.“Může se u povinného odsouzený ve zvýšené ostraze účastnit nějakých resocializačních programů?“

 

 

Poskytnutí informace:

Ad 1)

Obsazenost Věznice Mírov ve zvýšené ostraze je ke dni 17. 5. 2018 274 odsouzených. Celková kapacita věznice je 385 odsouzených, aktuálně je zde umístěno 382 odsouzených
(tj. 99,22 %). O umístění jednotlivého odsouzeného do konkrétní věznice rozhoduje Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, přičemž mimo jiné přihlíží též k tomu, aby odsouzený vykonával trest odnětí svobody co nejblíže místu pobytu blízkých osob (§ 9 odst. 3 zák. č. 169/1999 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 vyhl. č. 345/1999 Sb.).

 

Ad 2)

Obsazenost Věznice Mírov v ostraze je ke dni 17. 5. 2018 26 odsouzených ve středním stupni zabezpečení a 82 odsouzených ve vysokém stupni zabezpečení. K umístění jednotlivého odsouzeného do konkrétní věznice byla podána informace v předcházející odpovědi.

 

Ad 3)

Z celkového počtu odsouzených umístěných ve Věznici Mírov je aktuálně zaměstnáno cca 60 % odsouzených. Při zařazování na jednotlivé pracovní pozice se nezohledňuje stupeň zabezpečení ani nařízený typ věznice, ale zejména kvalifikace odsouzeného, zdravotní způsobilost nebo výše pracovních zakázek. Odsouzení jsou zaměstnáni v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti na jednotlivých provozech, mezi něž zejména patří kompletace elektromotorů, apretace hliníkových odlitků, výroba kancelářského nábytku nebo vnitřní provoz věznice.

 

Ad 4)

Ve Věznici Mírov se realizují všechny druhy programu zacházení podle § 36a vyhl. č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, tedy:

„Odsouzenému s nízkými riziky se stanoví program minimálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a zájmové. Program minimálního zacházení je charakterizován menší mírou odborné intervence.“

„Odsouzenému se středními až vysokými riziky se stanoví program standardního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělávací. Program standardního zacházení je charakterizován střední mírou odborné intervence a činnostmi obecně cílenými.“

„Odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program speciálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně výchovné a vzdělávací. Program speciálního zacházení je charakterizován větší mírou odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými.

„Odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný způsob života v souladu se zákonem, nutno připravit na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, se stanoví program výstupního zacházení.“

 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Lahrová

 

osoba pověřená poskytováním informací podle

zák. č. 106/1999 Sb.