Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.11.2018

Informace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 10. 2018

Informace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 povinný subjekt obdržel žádost o poskytnutí informace podle zák.
č. 106/1999 Sb., ve které žadatel o informaci požadoval sdělit, který zákon upravuje povinné focení odsouzených, resp. focení po 5 letech, kdy požadoval přesné znění jeho části. Dále žadatel požadoval právní pohled na celou záležitost, tj. zdali je tento postup v pořádku.

 

Poskytnutí informace:

Fotografování odsouzených je upraveno vnitřním předpisem Vězeňské služby České republiky, tj. Nařízením generálního ředitele VS ČR č. 25/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke správním činnostem při vedení evidence uvězněných osob, k zásadám ochrany zpracovávaných osobních údajů a k poskytování údajů z evidence uvězněných osob (o činnostech při správě evidence vězněných osob), a to konkrétně v ustanovení § 61 odst. 7). Zde je explicitně stanoveno, že „osoba vězněná dlouhodobě musí být přefotografována vždy po uplynutí 5 let. Lhůty sleduje oddělení správní.“ Dotčenou část předmětného předpisu tímto přikládám, jakožto přílohu.

 

Co se týče právního pohledu na věc, tak k tomuto se nelze nijak vyjádřit, neboť dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, což jsou dle ustálené judikatury soudů CŘ také právní názory a stanoviska.

 

Zpracoval: Mgr. Adam Solich

osoba pověřená poskytováním informací podle zák. č. 106/1999 Sb.