Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Nabízíme možnost zaměstnávání vězňů a volné výrobní kapacity v areálu věznice. Nabídky zasílejte   zástupci ředitele věznice Ing. Pavlovi Bělíkovi (tel. č. 352 306 202) nebo vedoucímu oddělení zaměstnávání vězněných osob Bc. Miroslavu Žákovi  (tel. č. 352 306 350) nebo vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti Bc. Martině Hazukové:  (tel. č. 352 306 360) e-podatelna@grvs.justice.cz.

Zaměstnávání odsouzených probíhá na základě smlouvy o zaměstnávání odsouzených uzavřené dle § 1798 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve které jsou dohodnuty vzájemné podmínky dle druhu požadované práce. Odsouzené je možné zaměstnávat v areálu věznice – ve výrobní zóně, nebo mimo věznici na pracovišti firmy, a to převážně v rámci Karlovarského kraje.

Ve výrobní zóně věznice jsou k dispozici volné prostory – výrobní haly a přilehlé pozemky včetně zpevněné asfaltové plochy, které lze využít pro zaměstnávání odsouzených. Pokud subjekt pro zaměstnání vězňů využije výrobní prostory věznice, neplatí za ně nájemné, hradí pouze energie. Práce odsouzených je pro organizaci výhodná jak z hlediska finančního, tak i administrativního. Zaměstnávání odsouzených je realizováno v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti (dále jen PSHČ), která je plátcem DPH.

Jaké jsou výhody zaměstnávání odsouzených

  1. věznice zajišťuje dohodnuté počty pracovníků; dle smluvních podmínek je možné tyto počty operativně měnit v závislosti na rozsahu výroby; počty zaměstnaných odsouzených nejsou ovlivněny čerpáním dovolených, proplácením náhrady mzdy při případném omezení výroby, náhradami za lékařskou péči (kromě specializovaných vstupních lékařských prohlídek, bude-li na pracovišti orgánem hygienické služby určen jakýkoliv vliv – hluk, prach…),
  2. odsouzené je možné zaměstnávat ve dvousměnném provozu,
  3. dle možností a skladby odsouzených je možné sjednat kvalifikační požadavky na pracující odsouzené, jinak se jedná zejména o pomocné práce dle zaměření objednatele,
  4. věznice zajišťuje zdravotní prověření odsouzených dle požadované práce,
  5. finanční náklady za práci odsouzených, jsou smluvní, v ceně za práci odsouzeného jsou již zahrnuty veškeré zákonné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění), které si administrativně vyřizuje věznice sama v rámci své činnosti,
  6. dopravu odsouzených zařazených na práce mimo vězeňské zařízení si zajišťuje podnikatelský subjekt na vlastní náklady,
  7. každý odsouzený je vybaven základním pracovním oděvem a obuví, případné speciální osobní ochranné pomůcky zajišťuje objednatel.

Cena za práci odsouzeného je stanovena smluvně.

Základní sazba je 87,- Kč za hodinu práce odsouzeného + příslušná sazba DPH. Tato cena je stanovena na nejjednodušší práce bez dalších nákladů. Zúčtovací období je stanoveno měsíčně, a to tak, že vždy na počátku měsíce je fakturováno za předešlý měsíc, kdy se do faktury započte záloha, která odpovídá 50% nákladům za odměny odsouzených a je účtována v předešlém měsíci. Platební podmínky jsou uvedeny ve smlouvě.

Ve smlouvě je stanoven požadavek na složení jistiny, kterou společnost hradí věznici na její účet č. 6015 –82243881 / 0710 ve výši nákladů za předpokládanou odpracovanou pracovní dobu objednaného počtu odsouzených, a to po podpisu této smlouvy, před zahájením prací a prvním poskytnutím odsouzených.

Novinky ze zaměstnávání vězňů