Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zdravotní péče

Zdravotnické středisko Věznice Kynšperk nad Ohří je zdravotnickým zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývající ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR.

Při poskytování primární zdravotní péče, zásobování zdravotnickým materiálem a při plnění úkolů na úseku ochrany veřejného zdraví, je zdravotnické středisko odborně a metodicky řízeno odborem zdravotnické služby generálního ředitelství VS ČR.
Zdravotnické středisko poskytuje a zabezpečuje primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře, stomatologického lékaře, posudkového lékaře a lékaře pohotovostní služby v souladu s platnými právními normami.

U zdravotnického střediska je zřízena lůžková část ošetřovny disponující 11 lůžky. Nemocniční péče je zajišťována v nemocnicích Vězeňské služby České republiky. Pokud léčebnou péči nelze zajistit v uvedených zařízeních, pak je realizována v nemocnicích civilního sektoru.
Pracovní doba zdravotnického střediska ve věznici je pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hodin. Pro odsouzené v mimopracovní době zajišťuje lékařskou službu první pomoci nemocnice Sokolov. Pro příslušníky a pracovníky VS ČR pak místně příslušné zdravotnické zařízení veřejného zdravotnictví.