Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
1.2.2019

Účinný nástroj v boji proti kriminalitě

Kriminalita patří nesporně mezi vysoce negativní společenské jevy a úměrně jejímu nárůstu vyvolává potřebu zvýšeného boje proti ní. Účinnost tohoto boje přímo souvisí od použitých forem. Jednou z nejvhodnějších a také nejúčinnějších je nepochybně prevence. Boj proti kriminalitě je sice úkolem celospolečenským, avšak rozhodující úloha v něm zákonitě připadá státu, zejména pak jeho orgánům činným v trestním řízení.

Trestní řízení je v povědomí širší veřejnosti ztotožňováno zpravidla především s postihem již spáchaných deliktů a jeho preventivní aspekt bývá často a neprávem přehlížen. Tak je tomu zejména v případě tzv. vykonávacího řízení, kterému je v praxi přisuzován význam výlučně represivní.

Věznice jsou stěžejním článkem trestního řízení vykonávacího jako místa určená k výkonu trestu odnětí svobody uloženého soudy v trestním řízení nalézacím. Ani účelem tohoto pro odsouzené nejcitelnějšího trestu při tom není pouhá represe; již trestní zákon č. 140/1961 Sb. vymezoval účel trestu nejen jako ochranu společnosti před pachateli trestných činů a zabránění odsouzenému v  dalším páchání trestné činnosti, nýbrž i v jeho výchově k tomu, aby vedl řádný život, a v působení na ostatní členy společnosti. Současný trestní zákoník č. 40/2009 Sb. sice toto vymezení výslovně nepřevzal, to ovšem rozhodně nelze chápat tak, že by se zmíněné nápravně výchovné (a tím i preventivní) pojetí účelu trestu vytratilo.

Kolektiv odborných zaměstnanců kuřimské věznice se v této souvislosti zaměřil mimo jiné na možnost skloubení nápravně výchovné práce s odsouzenými s působením na širší veřejnost vytvořením speciálního programu prevence kriminality, který je zaměřen především na věkovou skupinu dospívající mládeže od 14 do 18 let věku. Vyšel při tom z premisy, že právě tato věková skupina je velmi vhodnou cílovou skupinou preventivního působení; jde totiž o skupinu obyvatelstva tvořenou vesměs osobnostmi dosud ne zcela vyzrálými, jejichž myšlenkový a názorový vývoj není ještě zcela ukončen a jež si teprve své místo ve společnosti hledají a svůj vlastní systém hodnot dotvářejí. Tato specifická situace je činí přístupnými různým vlivům, v nichž se snaží orientovat a zaujmout vůči nim svůj vlastní postoj, a jsou tak oproti zralejším věkovým skupinám obyvatel zranitelnější, pokud jde o vlivy negativní, avšak současně i vnímavější vůči vlivům pozitivním.

Při tom jsou ovšem dospívající osobnosti vysoce citlivé na výběr formy působení, takže případná nevhodně zvolená forma v nich může vyvolat nežádoucí odezvu, a nevhodnost volby může v takovém případě spočívat i v pouhé kolizi s ostatními výchovnými vlivy, jíž je potřební až nutné předejít spoluprací se školou.

Program je tedy určen především pro střední školy, je však často využíván i školami základními zejména pro žáky jejich posledních ročníků. Praxe jeho realizace se ustálila v té podobě, kdy vedení školy o tuto formu spolupráce věznici požádá a věznice v případě vyhovění vyšle přímo do školy realizační tým.

Obsah programu je určen jeho preventivně výchovným účelem. Program je koncipován jako společná beseda odborných zaměstnanců věznice s odsouzenými a posluchači, ve které dochází k přirozenému spojení dvou základních, spolu souvisejících a vzájemně se doplňujících tematických okruhů. Odborní zaměstnanci věznice zde poskytnou pro posluchače srozumitelným způsobem základní informace o věznici a režimu v ní, o zacházení s odsouzenými a jejich právech a povinnostech, čímž otevřou posluchačům pohled do života odsouzených. Tento výklad názorně provázejí fotodokumentací a ukázkami rukodělných výrobků odsouzených. Jednotliví odsouzení jejich výklad doplní vylíčením vlastních životních příběhů a zde nejen ve stručnosti popíší trestnou činnost, která k jejich odsouzení vedla, ale pokusí se při tom i o určitou analýzu příčin tohoto jejich selhání, svěří se s důsledky, které odsouzení zanechalo v jejich dosavadním životě a v životě jejich blízkých, a podělí se i o své plány do budoucna. Je pamatováno i na dostatečný prostor pro dotazy posluchačů a diskusi. V kuřimské věznici působí v rámci zájmových aktivit odsouzených hudební skupina, která zpestří mluvené slovo svojí hudební produkcí. Tímto způsobem vzniká poměrně působivý celek, který dokáže cílovou skupinu zaujmout a vede ji nenásilnou formou k uvědomění si mnohdy podceňovaných rizik chování na hraně zákona i k poznání jeho možných a hrozících následků. Preventivně výchovné působení je zde umocněno tím, že cílová skupina posluchačů dostává možnost poučit se ze zkušeností těch, kteří sami taková rizika podcenili a proto v životě selhali.

Zapojení odsouzených do programu se děje na základě dobrovolnosti, neboť úspěch tohoto programu by byl jen stěží možný bez jejich zájmu; je však současně třeba i určité obezřetnosti při výběru konkrétních osob. Krom jejich dobré vůle je totiž třeba vyžadovat u nich v potřebném rozsahu kultivované chování a vyjadřování, jakož i určitou schopnost vystupování na veřejnosti. Protože jsou jednotlivé besedy pořádány mimo prostory věznice, musí také – a to v prvé řadě – jít o odsouzené splňující podmínky k tomu, aby jim bylo možno k takovému účelu opuštění věznice povolit. Odborní zaměstnanci mají o jednotlivých odsouzených především z vlastní každodenní práce s nimi dostatek poznatků. U každého jednotlivce citlivě rozlišují jak prostředí, v němž se odsouzený pohyboval na svobodě, a jeho postavení v něm, tak i povahu trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, a stupeň narušení jeho osobnosti, ale v neposlední řadě též jeho chování, přístup k plnění povinností v průběhu výkonu trestu v postupném vývoji po celou dobu pobytu odsouzeného ve věznici a možnosti jeho nápravy. Na základě těchto kriterií mezi odsouzenými vytypovávají osoby vhodné k účasti na programu tak, aby taková účast u odsouzeného co nejvíce přispěla ke splnění účelu jeho trestu.

I pro odsouzené je tak jejich aktivní účast v programu přínosem.

Ve stávající podobě je program prevence kriminality v kuřimské věznici realizován již po dobu devíti let a závěrem lze shrnout, že se za tuto dobu projevil jako účinný a že se osvědčil. Žáky a studenty jednotlivých škol je přijímám vysoce pozitivně a se zájmem, který je na prvý pohled patrný již z jejich přístupu a následně se zpravidla odráží též v bohaté a věcné diskusi. O účinnosti programu na cílovou skupinu mládeže lze usuzovat nejen z hodnocení vedení jednotlivých do něj zapojených škol, ale především z toho, že ty školy, které již tuto formu spolupráce s věznicí vyzkoušely, žádají o ni opakovaně.

Současně se však tento program stal významným prvkem nápravně výchovné činnosti s odsouzenými, které motivuje k zamyšlení nad vlastní minulostí a k vypořádání se s ní, jakož i k vytvoření a upevnění pozitivních hodnot a názorů pro jejich budoucí život na svobodě. Není bez zajímavosti, že ke dni 1.1.2018 prošlo tímto programem již nejméně 35 odsouzených, z nichž nejméně 20 bylo v mezidobí podmíněně propuštěno na svobodu; prokázali tedy polepšení a byly u nich shledány předpoklady, že v budoucnu povedou řádný život.

PhDr. Málek Petr

Beseda se zaměstnanci a odsouzenými z věznice Kuřim

 

  1. 1. se na naší škole uskutečnila beseda v rámci prevence kriminality. Besedy se zaměstnanci věznice a odsouzenými se zúčastnily dvě třídy.

V první části programu seznámili výchovní pracovníci naše žáky s historií a současností kuřimské věznice, se zařízením věznice a také s denním programem odsouzených.

V další části pak jednotliví odsouzení vyprávěli své příběhy o tom, jak se stali lidmi, kteří kvůli problémům se zákonem skončili za mřížemi. Celý program byl průběžně prokládán hudebním vystoupením vězňů.

Okamžité reakce žáků i jejich názory v anonymním dotazování na danou akci byly velmi pozitivní. Zdůrazňovali emotivitu celého programu, promyšlenost jednotlivých vstupů zaměstnanců i odsouzených. V neposlední řadě velmi ocenili i kvalitu hudebního vystoupení.

Ráda bych za naši školu a  účastníky programu moc poděkovala všem, kteří ISŠA s tímto velmi užitečným programem navštívili a zejména oceňuji příkladnou komunikaci s panem PhDr. Petrem  Málkem.

 

Přikládám několik reakcí našich žáků na akci:

,,Myslím, že to bylo poučné a zajímavé. Hlavně, když vyprávěli ty příběhy o drogách. Doufám, že tak nedopadnu. Kapela se mi líbila.“

,,Na besedě mě zaujalo to, jak dobře kapela hrála a jak pěkně zpíval zpěvák. Dále mě zaujali odsouzení, jak dokázali otevřeně mluvit o svých osudech. Rozhodně to bylo něco nového a líbilo se mi to.“

,,Mile mě překvapilo, že odsouzení byli komunikativní a jejich názor nebyl utlačen. Zaujalo mě vyprávění o jejich minulosti. Líbila se mi jejich muzika.“

,,Velice se mi líbil způsob vyjadřování vězňů. Nad některými věcmi se pak člověk zamyslí a více si váží toho, co má.“

,,Líbilo se mi to a velmi obdivuji odsouzené, kteří u nás byli v tom, že dokázali říct svůj příběh, jak se dostali do vězení. Já osobně se nedokážu představit odloučení od rodiny.“

,,Bylo to celé zajímavé a poučné, zvlášť to, jak to ve vězení funguje a příběhy vězňů, jak se tam dostali. Jak málo stačí, aby se člověk dostal do problému.“

..Beseda se mi moc líbila, byla hodně emotivní a zajímavá. Nejvíce se mi líbila jejich odvaha a to, že s tím tak zabojovali a uvědomili si svoje chyby. Příběhy odsouzených byly hodně poučné, ale také smutné. Hudba byla fajn.“

Dobrý den,

tímto dopisem Vám chci poděkovat za umožnění besedy PREVENCE KRIMINALITY, která se uskutečnila na naší škole ve středu 7. 11. 2018.

Celý kolektiv besedujících (Vaši zaměstnanci i svěřenci) byli velkým přínosem pro naše studenty (maturitní třídy) i žáky (učební třídy). I když o problematice porušování jakýchkoliv práv a povinností mluvíme v rámci různých předmětů, živé vyprávění je nenahraditelné. Pro studenty byla tato beseda hodně poučná, protože i oni často experimentují s drogami a vymýšlejí, jak a co by se dalo obejít. Po besedě zjistili, že si je spravedlnost většinou stejně vyhledá.

Studenti byli velmi nadšeni jak mluveným slovem, tak i kulturním vystoupením a besedu hodnotili jako velice přínosnou.

Ještě jednou Vám za sebe i studenty naší školy mockrát děkuji.

S pozdravem

preventista školy Soňa Jelínková