Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Podmínky pro realizaci návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Pravidla návštěv odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Návštěvy odsouzených probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení jejich zdravotní péče.

Poučení návštěvníků při vstupu do věznice

Do prostoru věznice mohou být vpuštěny pouze osoby s platnýmy doklady (občanský průkaz, cestovní pas). Vstup do věznice je zakázán osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek.

Při příchodu do věznice je povinen návštěvník odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené vychovatelem apod.). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem zjištění, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden na návštěvní místnost. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce a nebo nebudou respektovat pokynu službu konajících příslušníků, nebudou do věznice vpuštěni.

Nedovolené předměty jsou:

zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová a výpočetní technika a její součásti, datové nosiče, návykové látky včetně rostlin či jejich částí nebo chemikálie k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, alkoholické nápoje, tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus, komunismus a podobná hnutí, násilí a hrubost a také tiskoviny, nebo jiná média obsahující popis výroby a použití návykové látky, jedu, výbušniny, zbraně a střeliva.

Chování návštěvníků v prostorách věznice a na návštěvní místnosti

Se vstupem do střeženého prostoru věznice se zakazuje návštěvníkům navazovat jakékoliv nepovolené styky s odsouzenými. Po celou dobu se návštěvníci řídí pokyny předvádějících příslušníků VS ČR. Při nedodržení těchto pokynů se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy.

V návštěvní místnosti se všichni přítomní chovají slušně a ohleduplně k ostaním osobám. Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost ve věznici. V průběhu návštěvy je zakázáno kouřit, odsouzeným je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Předávání jakýchkoliv věcí mezi návštěvou a odsouzeným není povoleno, s výjimkou věcí povolených vychovatelem. Předání nárokového balíčku je možné na základě platného potvrzení o právu na přijetí balíčku. Při návštěvě lze odsouzenému předat balíček obsahující oděv a prádlo za účelem jeho výměny. Fyzický kontakt mezi návštěvou a odsouzeným je omezen na přivítání a rozloučení realizované společensky uznávanou formou. Jakýkoliv další fyzický kontakt není povolen a bude důvodem k napomenutí zaměstnancem věznice a při opakování tohoto jednání k ukončení návštěvy.