Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pracovní poměr u VS ČR

O přijetí  do pracovního poměru se může ucházet zájemce, který splňuje stanovené podmínky:

 • o přijetí písemně požádá
 • je starší 18 let
 • je svéprávný
 • je bezúhonný
 • odborně a zdravotně způsobilý k výkonu práce.

Průběh přijímacího řízení

Podmínkou  zahájení přijímacího řízení je požadavek na obsazení volného pracovního místa.

Přijímací řízení do pracovního poměru probíhá vždy na konkrétní pracovní místo (např. vychovatel, psycholog, lékař, mzdová účetní atd.). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny kvalifikační předpoklady, pro některá pracovní místa jsou vnitřním předpisem stanoveny kvalifikační požadavky.

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti zájemce o přijetí do pracovního poměru, součástí písemné žádosti o přijetí je profesní životopis.

Přijímací řízení probíhá ve třech na sebe vzájemně navazujících kolech a může být kdykoliv ve svém průběhu zastaveno:

 • V prvním kole personální útvar posoudí úplnost a obsah doručené žádosti a vyhodnotí, zda zájemce splňuje podmínky, předpoklady a požadavky pro výkon práce stanovené právními a vnitřními předpisy pro volné pracovní místo a doporučí nebo nedoporučí zařazení zájemce do dalšího kola přijímacího řízení.
 • Ve druhém kole vedoucí zaměstnanec provede pohovor s vybraným zájemcem s cílem zhodnotit jeho vhodnost pro řádný výkon daného druhu práce.
 • Ve třetím kole je personálním útvarem  proveden informativní pohovor se zájemcem.  Uchazeč je vyslán na vstupní zdravotní prohlídku, jejíž součástí je u vybraných funkcí zjištění jeho osobnostní způsobilosti.

Pokud uchazeč není osobnostně způsobilý nebo v případě, že lékař pracovně-lékařské péče vydá lékařský posudek o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce, příjímací řízení je ukončeno.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.

Uchazeči, který nebyl přijat do pracovního poměru, je tato skutečnost sdělena a pokud není sjednáno jinak, jsou poskytnuté osobní údaje zničeny. Důvody o nepřijetí se nesdělují.

Výhody pracovního poměru u VS ČR

 • Dovolená (5 týdnů v kalendářním roce).
 • Dodatková dovolená u vybraných funkcí (1 týden v kalendářním roce).
 • Pracovní volno.
 • Profesní rozvoj a růst zaměstnanců (možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace, stáže).

Další benefity (dle Kolektivní smlouvy a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb):

 • Příspěvek na stravování, kulturu, sport, rekreaci atp.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Možnost bezúročných půjček (na bydlení a sociální výpomoci v sociálně tíživých životních situacích).