Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr příslušníka VS ČR

Do služebního poměru může být přijat v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn, občan České republiky, který splňuje stanovené podmínky:

 • o přijetí písemně požádá
 • je starší 18 let
 • je bezúhonný
 • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně střední vzdělávání  s maturitní zkouškou)
 • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
 • je plně způsobilý k právním úkonům
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Průběh přijímacího řízení

Podmínkou zahájení přijímacího řízení je požadavek na obsazení volného služebního místa.

Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru.

Přijímací řízení probíhá ve třech na sebe vzájemně navazujících kolech a může být kdykoliv ve svém průběhu zastaveno:

 • V prvním kole je ověřována bezúhonnost občana.
 • Ve druhém kole je s občanem proveden informativní pohovor, provedeno šetření Policií ČR, jsou vyžádány výpisy z evidencí vedených Ministerstvem vnitra a dalšími orgány veřejné správy atd.).
 • Ve třetím kole je ověřena osobnostní, zdravotní a fyzická způsobilost.

Pokud uchazeč nevyhovuje požadavkům na tělesnou zdatnost, není osobnostně způsobilý nebo v případě, že lékař pracovně-lékařské péče vydá lékařský posudek o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu služby, přijímací řízení je ukončeno.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.

Občan je o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody o nepřijetí se nesdělují.

Vznik služebního poměru

Služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru obsahuje výrok o:

 • dni vzniku služebního poměru;
 • dni nástupu k výkonu služby;
 • druhu služebního poměru;
 • době trvání služebního poměru;
 • jmenování do služební hodnosti;
 • ustanovení na služební místo;
 • místě služebního působiště;
 • složkách služebního příjmu;
 • a o zkušební době.

Při prvním přijetí do služebního poměru se příslušník ustanoví na služební místo na dobu určitou v trvání 3 let se zkušební dobou 6 měsíců.

Výhody služebního poměru u VS ČR

 • Náborový příspěvek (konkrétní výši náborového příspěvku v bezpečnostním sboru stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem). Ve Věznici Karviná není v současné době náborový příspěvek poskytován.
 • Dovolená  (6 týdnů v kalendářním  roce).
 • Služební volno.
 • Profesní rozvoj a růst zaměstnanců (možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace, stáže, studijní pobyt atp.)
 • Ozdravný pobyt (při trvání služebního poměru alespoň 15 let v délce 14 kalendářních dní v roce).
 • Ubytování v ubytovnách VS ČR (poskytují některé z organizačních jednotek).
 • Naturální náležitosti (služební stejnokroj nebo jiný oděv a obuv, které používá příslušník při výkonu služby, tzv. ošatné na součástky určené k obměně nebo doplnění služební výstroje a služby spojené s údržbou služební výstroje).
 • Odchodné (při trvání služebního poměru alespoň 6 let za splnění podmínek daných zákonem č. 361/2003 Sb.).
 • Výsluhový příspěvek (při trvání služebního poměru alespoň 15 let).

Další benefity (dle Kolektivní dohody a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb):

 • Příspěvek na stravování, kulturu, sport, rekreaci atp.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Možnost bezúročných půjček (na bydlení a sociální výpomoci v sociálně tíživých životních situacích).