Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený zde:

Při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace postupujte podle §14 zákona 106/1999 Sb.:

§ 14

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není
zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zprávu za rok 2013 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zprávu za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zprávu za rok 2011 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávy za předchozí roky