Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
4.6.2009

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná za rok 2008

Ve Věznici Karviná bylo postupováno v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel 101/2000 Sb., 159/2000 Sb., 39/2001 Sb., 413/2005 Sb., 61/2006 Sb., 110/2007 Sb., 32/2008 Sb., 254/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Ředitelem zdejší věznice je určena jako kontaktní osoba, ve smyslu shora citovaného zákona, Jana Ptošková, vedoucí samostatného referátu správního. V případě potřeby je pověřena k osobnímu jednání se žadateli o informace, žadateli umožňuje pořízení nebo předání kopií zveřejněných informací, event. nahlédnutí do vyžadovaných písemnosti. Paní Ptošková je pověřena zpracováním odpovědí na podané žádosti, případně odesílá rozhodnutí ředitele o neposkytnutí informace. Vede evidenci požadovaných informací, jejich vyřízení a cestou tiskové mluvčí spolupracuje s oddělením pro styk s veřejností Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Praha. V kanceláři kontaktní osoby je instalován internet. Pro vyřizování dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. byl stanoven postup, který spočívá ve spolupráci kontaktní osoby s vedoucími oddělení, vedoucími samostatných referátů a vedením věznice. V případě nepřítomnosti zastupuje paní Jana Čavajdová, správní rada samostatného referátu správního.

Činnost Věznice Karviná je prezentována na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR (www.vscr.cz/karvina). Internetová stránka je pravidelně aktualizována tiskovou mluvčí věznice. Aktualizace se týkají zejména vývoje počtu odsouzených, zpráv z akcí, které se ve věznici uskutečnily (např. turnaje zaměstnanců, zahraniční návštěvy ve věznici, akce s odsouzenými apod., setkání s představiteli církve), podle potřeby nabídky práce. Na webové stránky bude nabídnuta veřejnosti Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná za rok 2008. Na informační tabuli (před věznicí na místě veřejnosti přístupném) jsou zveřejněny další zákonem stanovené údaje, které jsou dle potřeby aktualizovány.

V průběhu roku 2008 nebyly do zdejší věznice směřovány dotazy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Při vyřizování telefonických a osobních žádostí je dodržována zásada, že se podávají pouze doprovodné, obecně známé informace, počet těchto dotazů se neeviduje. Nevyskytl se žádný ústní dotaz, na který by bylo nutno odpovědět písemně.

Tok informací podávaných o činnosti Věznice Karviná je značný. V rámci dané odbornosti na konkrétním pracovním úseku se jedná o podávání informací ze strany vedení, vedoucích oddělení, vedoucích samostatných referátů a dalších kompetentních pracovníků. Podle příslušnosti jsou vyřizovány písemné žádosti, telefonické dotazy nebo jsou poskytovány informace při osobním jednání.

Za hodnocené období nedošlo ani v jednom případě k odložení či odmítnutí žádosti o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb. a nebylo tedy nutné vydávat rozhodnutí dle § 15 citovaného zákona. Taktéž nebyla podána stížnost v souvislosti s poskytováním informací.

Ve zdejší věznici byla uvedené problematice věnována značná pozornost tak, aby byl naplněn účel zákona č. 106/1999 Sb. a osoby požadující informace, aby tyto obdržely ve stanovené kvalitě a rozsahu.

Zpracovala: Jana Ptošková
vedoucí sam. referátu správního