Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.1.2007

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná za rok 2006.

Ve Věznici Karviná bylo postupováno v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel 101/2000 Sb., 159/2000 Sb., 39/2001 Sb., 413/2005 Sb., 61/2006 Sb.

Ředitelem zdejší věznice je určena jako kontaktní osoba, ve smyslu shora citovaného zákona, Světla Daňková, vedoucí správního oddělení. V případě potřeby je pověřena k osobnímu jednání se žadateli o informace, žadateli umožňuje pořízení nebo předání kopií zveřejněných informací, event. nahlédnutí do vyžadovaných písemnosti. Paní Daňková je pověřena zpracováním odpovědí na podané žádosti, případně odesílá rozhodnutí ředitele o neposkytnutí informace. Vede evidenci požadovaných informací, jejich vyřízení a cestou tiskové mluvčí spolupracuje s oddělením pro styk s veřejností Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Praha. V kanceláři kontaktní osoby je instalován internet.

Pro vyřizování dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. byl stanoven postup, který spočívá ve spolupráci kontaktní osoby s vedoucími oddělení, vedoucími samostatných referátů a vedením věznice. V případě nepřítomnosti zastupuje p. Jana Ptošková, správní rada správního oddělení.

Činnost Věznice Karviná je prezentována na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR (www.vscr.cz/karvina). Internetová stránka je pravidelně aktualizována tiskovou mluvčí věznice. Aktualizace se týkají zejména vývoje počtu odsouzených, zpráv z akcí, které se ve věznici uskutečnily (např. turnaje zaměstnanců, zahraniční návštěvy ve věznici, akce s odsouzenými apod., setkání s představiteli církve), podle potřeby nabídky práce. Na informační tabuli (před věznicí na místě veřejnosti přístupném) jsou zveřejněny další zákonem stanovené údaje, které jsou dle potřeby aktualizovány.

V průběhu roku 2006 byly do zdejší věznice zaslány elektronickou poštou 2 žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., jednalo se o všeobecné dotazy studentů k seminární práci na téma veřejná správa a na téma vzdělávání pomocí výpočetní techniky. Dotazy byly vyřízeny, všeobecné informace poskytnuty. Při vyřizování telefonických a osobních žádostí je dodržována zásada, že se podávají pouze doprovodné, obecně známé informace, počet těchto dotazů se neeviduje. Nevyskytl se žádný ústní dotaz, na který by bylo nutno odpovědět písemně.

Tok informací podávaných o činnosti Věznice Karviná je značný. V rámci dané odbornosti na konkrétním pracovním úseku se jedná o podávání informací ze strany vedení, vedoucích oddělení, vedoucích samostatných referátů a dalších kompetentních pracovníků. Podle příslušnosti jsou vyřizovány písemné žádosti, telefonické dotazy nebo jsou poskytovány informace při osobním jednání. V letošním roce dne 28. června 2006 proběhla ve Věznici Karviná tisková konference pořádána generálním ředitelstvím VS ČR. Ústředním tématem byl současný stav výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách vězeňských zařízení moravskoslezského regionu, aktuální situace ve Věznici Karviná a účel zřizování specializovaných oddělení pro některé skupiny odsouzených osob.

Za hodnocené období nedošlo ani v jednom případě k odložení či odmítnutí žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a nebylo tedy nutné vydávat rozhodnutí dle § 15 citovaného zákona. Taktéž nebyla podána stížnost souvislosti s poskytováním informací.

Ve zdejší věznici byla uvedené problematice věnována maximální pozornost tak, aby byl naplněn účel zákona č. 106/99 Sb. a osoby požadující informace, aby tyto obdržely ve stanovené kvalitě a rozsahu.

Zpracovala:
Světla Daňková
vedoucí správního oddělení