Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
30.1.2006

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná za rok 2005

Ve Věznici Karviná bylo postupováno v souladu se zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel 101/2000 Sb., 159/2000 Sb., 39/2001 Sb..

Ředitelem zdejší věznice je určena jako kontaktní osoba, ve smyslu shora citovaného zákona, Světla Daňková. V případě potřeby je pověřena k osobnímu jednání se žadateli o informace, žadateli umožňuje pořízení nebo předání kopií zveřejněných informací, event. nahlédnutí do vyžadovaných písemnosti. Paní Daňková je pověřena zpracováním odpovědí na podané žádosti, případně odesílá rozhodnutí ředitele o neposkytnutí informace. Vede evidenci požadovaných informací, jejich vyřízení a cestou tiskové mluvčí spolupracuje s oddělením pro styk s veřejností Generálního ředitelství VS ČR Praha. V kanceláři kontaktní osoby je instalován internet. Pro vyřizování dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. byl stanoven postup, který spočívá ve spolupráci kontaktní osoby s vedoucími oddělení a vedením věznice.

Činnost Věznice Karviná je prezentována na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR (www.vscr.cz/karvina). Na informační tabuli (před věznicí na místě veřejnosti přístupném) jsou zveřejněny další zákonem stanovené údaje, které jsou dle potřeby aktualizovány.

V průběhu roku 2005 byla do zdejší věznice zaslána elektronickou poštou 1 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., jednalo se o podklady pro studentku na téma zaměstnanost vězňů. Dotaz byl vyřízen, všeobecné informace podle požadavku poskytnuty. Při vyřizování telefonických a osobních žádostí je dodržována zásada, že se podávají pouze doprovodné, obecně známé informace, počet těchto dotazů se neeviduje. Nevyskytl se žádný ústní dotaz, na který by bylo nutno odpovědět písemně.

Tok informací podávaných o činnosti Věznice Karviná je značný. V rámci dané odbornosti na konkrétním pracovním úseku se jedná o podávání informací ze strany vedení, vedoucích oddělení, vedoucích samostatných referátů a dalších kompetentních pracovníků. Podle příslušnosti jsou vyřizovány písemné žádosti, telefonické dotazy, jsou poskytovány informace při osobním jednání.

Za hodnocené období nedošlo ani v jednom případě k odložení či odmítnutí žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a nebylo tedy nutné vydávat rozhodnutí dle § 15 citovaného zákona. Taktéž nebyla podána žádná stížnost v souvislosti s poskytováním informací.

Ve zdejší věznici byla uvedené problematice věnována maximální pozornost tak, aby byl naplněn účel zákona č. 106/99 Sb. a osoby požadující informace, aby tyto obdržely ve stanovené kvalitě a rozsahu.