Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
8.2.2005

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2004

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná za rok 2004

Ve Věznici Karviná bylo postupováno v souladu se zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ředitelem zdejší věznice byla určena jako kontaktní osoba paní Světla Daňková.
Je pověřena k osobnímu jednání se žadateli o informace. V případě žádosti umožňuje pořízení nebo předání kopií zveřejněných informací, příp. nahlédnutí do vyžadovaných písemnosti. Je pověřena zpracováním odpovědí na podané žádosti, případně odesílá rozhodnutí ředitele o neposkytnutí informace. Vede evidenci požadovaných informací, jejich vyřízení a spolupracuje s oddělením pro styk s veřejností Generálního ředitelství VS ČR Praha. V kanceláři kontaktní osoby je instalován internet. Pro vyřizování dotazů ve smyslu tohoto zákona byl stanoven postup, který spočívá ve spolupráci kontaktní osoby s vedoucími oddělení a vedením věznice.

V roce 2001 byla vytvořena samostatná internetová stránka za Věznici Karviná (www.vskarvina.cz), kde si zájemci o informaci mohli vyhledat základní informace o zdejší věznici, byl zde přehled a odkaz na právní normy, nechyběly ani aktuální údaje o dění ve věznici a nabídka volných pracovních míst. Za hodnocené období r. 2004 došlo v 18 případech k aktualizaci. Dle pokynu GŘ bude Věznice Karviná prezentována na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR (www.vscr.cz/karviná). Samostatná internetová stránka, vedená za zdejší věznici byla k 31.12.2004 zrušena. Zájem o dění ve zdejší věznici lze doložit i počtem 5585 evidovaných návštěv naší webové adrese ke dni 31.12.2004. Ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. na informační tabuli (před věznicí – na místě veřejnosti přístupném) jsou zveřejněny další informace, údaje jsou dle potřeby aktualizovány.

V průběhu roku 2004 nebyla podána do zdejší věznice písemná žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Při vyřizování telefonických a osobních žádostí byla dodržována zásada, že se podávají pouze doprovodné, obecně známé informace, počet těchto dotazů se neeviduje. Nevyskytl se žádný ústní dotaz, na který by bylo nutno odpovědět písemně.

Tok informací podávaných o činnosti Věznice Karviná je značný. V rámci dané odbornosti na konkrétním pracovním úseku se jedná o podávání informací ze strany vedení, vedoucích oddělení a dalších kompetentních pracovníků, podle příslušnosti jsou vyřizovány písemné žádosti, telefonické dotazy, jsou poskytovány informace při osobním jednání, je poskytována řada informací studentům a dalším pracovníkům v průběhu tzv. odborné praxe. V neposlední řadě jsou zaměstnanci a specialisty oddělení výkonu trestu pořádány besedy. Za rok 2004 to byly besedy a přednášky na základních a středních školách. Dva zaměstnanci oddělení výkonu trestu přednášeli v hodnoceném roce na Ostravské univerzitě problematiku vězeňství. Tři zaměstnanci oddělení výkonu trestu na různých univerzitách vedli a oponovali závěrečné a diplomové práce studentů s problematikou vězeňství.

Další informace jsou poskytovány tiskovou mluvčí a vedoucími pracovníky zdejší věznice, a to jak novinářům, tak dalším osobám při účasti na exkurzích ve zdejší věznici. V hodnoceném období byl zájem medií směřován na nově zřízené oddělení pro imobilní odsouzené. Při této příležitosti se konala tisková beseda ředitele věznice s novináři, kterým byla umožněna prohlídka věznice, včetně prohlídky nového oddělení pro imobilní odsouzené. Na základě takto poskytnutých informací novinářům bylo publikováno mnoho článků v týdeníku Karvinsko, Moravskoslezský deník, Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo a Česká televize odvysílala několik reportáží v televizním a rozhlasovém zpravodajství o nově zřízeném oddělení pro imobilní odsouzené ve Věznici Karviná.

Za hodnocené období nedošlo ani v jednom případě k odložení či odmítnutí žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a nebylo tedy nutné vydávat rozhodnutí dle § 15 citovaného zákona. Taktéž nebyla podána žádná stížnost souvislosti s poskytováním informací.

Ve zdejší věznici byla uvedené problematice věnována maximální pozornost tak, aby byl naplněn účel zákona č. 106/99 Sb. a osoby požadující informace, aby tyto obdržely ve stanovené kvalitě a rozsahu.