Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.1.2004

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v kalendářním roce 2003

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve Věznici Karviná v kalendářním roce 2003

Ve Věznici Karviná bylo postupováno v souladu se zák. č. 106/99 Sb. – o svobodném přístupu k informacím.

Ředitelem zdejší věznice byla určena jako kontaktní osoba paní Světla Daňková. Je pověřena k osobnímu jednání s žadateli o informace. V případě žádosti umožňuje pořízení nebo předání kopií zveřejněných informací, příp. nahlédnutí do vyžadovaných písemnosti. Je pověřena zpracováním odpovědí na podané žádosti, případně odesílá rozhodnutí ředitele o neposkytnutí informace. Vede evidenci požadovaných informací, jejich vyřízení a spolupracuje s oddělením pro styk s veřejností Generálního ředitelství VS ČR Praha. V kanceláři kontaktní osoby je instalován internet, zřízena samostatná e-mailová adresa: verejnost@vskarvina.cz. Pro vyřizování dotazů ve smyslu tohoto zákona byl stanoven postup, který spočívá ve spolupráci kontaktní osoby s vedoucími oddělení.

V roce 2001 byla vytvořena samostatná internetová stránka za Věznici Karviná (www.vskarvina.cz), kde si zájemci o informaci mohou vyhledat základní informace o zdejší věznici, o možnostech kontaktu s kompetentními pracovníky. Je zde přehled a odkaz na právní normy, nechybí ani aktuální údaje o dění ve věznici a nabídka volných pracovních míst. V případě změn je tato stránka průběžně aktualizována. Za rok 2003 došlo v 15 případech k aktualizaci, která se týkala zejména nabídky volných pracovních míst, byly pořízeny překlady do anglického a německého jazyka týkající se krátké charakteristiky věznice. Internetové stránky byly doplněny novými foty a informacemi o aktivitách vězňů. Zájem o dění ve zdejší věznici lze doložit i počtem 3643 evidovaných návštěv naší webové adrese ke dni 31.12.2003. Věznice Karviná je samostatně prezentována i na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR (www.vscr.cz/karvina). Na informační tabuli (před věznicí – na místě veřejnosti přístupném) jsou zveřejněny informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. Údaje na této tabuli jsou dle potřeby aktualizovány.

V průběhu roku 2003 nebyla podána do zdejší věznice písemná žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Při vyřizování telefonických a osobních žádostí byla dodržována zásada, že se podávají pouze doprovodné, obecně známé informace, počet těchto dotazů se neeviduje. Nevyskytl se žádný ústní dotaz, na který by bylo nutno odpovědět písemně.

Tok informací podávaných o činnosti Věznice Karviná je značný. V rámci dané odbornosti na konkrétním pracovním úseku se jedná o podávání informací ze strany vedoucích oddělení a dalších kompetentních pracovníků, o vyřizování písemných žádostí, telefonických dotazů, poskytování informací při osobním jednání, poskytování řady informací studentům a dalším pracovníkům v průběhu tzv. odborné praxe.
Další informace jsou poskytovány tiskovou mluvčí a vedoucími pracovníky zdejší věznice, a to jak novinářům, tak dalším osobám při účasti na exkurzích ve zdejší věznici. Za rok 2003 byly vedením věznice a tiskovou mluvčí podány informace novinářům v 6 případech. Na základě těchto informací byly vydány články v regionálním tisku Karvinsko a v Moravskoslezském deníku. Zájem médií byl směřován na využívání volného času odsouzených, ke kauze těšínského podnikatele, kdy došlo k úmrtí tří příslušníků Policie ČR. V listopadu 2003 proběhla tisková konference generální ředitelky VS ČR a ředitelů regionálních věznic s novináři. V neposlední řadě jsou zaměstnanci a specialisty oddělení výkonu trestu a vazby pořádány besedy. Za rok 2003 to byly 2 besedy a 4 přednášky na základních a středních školách. Dva zaměstnanci oddělení výkonu trestu a vazby přednášeli v hodnoceném roce na Ostravské univerzitě problematiku vězeňství.Stále četnější jsou pracovní dotazy internetovou poštou na e-mailové adresy věznice. Na tyto dotazy je odpovídáno písemně a pokud není uvedená jiná než e-mailová adresa, je odpovězeno elektronickou poštou, kopie odpovědi vytištěna a založena.

Za hodnocené období nedošlo ani v jednom případě k odložení či odmítnutí žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a nebylo tedy nutné vydávat rozhodnutí dle § 15 citovaného zákona. Taktéž nebyla podána žádná stížnost v souvislosti s poskytováním informací.

Ve zdejší věznici byla uvedené problematice věnována maximální pozornost tak, aby byl naplněn účel zákona č. 106/99 Sb. a osoby požadující informace, aby tyto obdržely ve stanovené kvalitě a rozsahu.