Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Věznice Jiřice

1. Historie a charakteristika:

Celková kapacita věznice je 766 míst. Věznice Jiřice se nachází v okrese Nymburk, nedaleko obce Jiřice. Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů v bývalém vojenském prostoru, které sloužily jako hlavní velitelství Sovětské armády. Historie se datuje od roku 1994, kdy byla pozastavena dostavba Věznice Říčany. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany byl jako náhrada vytipován objekt po bývalé Sovětské armádě nedaleko obce Jiřice. Rozkazem ministra spravedlnosti č. 22/91 byl dne 1. 8. 1991 zřízen útvar Sboru nápravné výchovy Jiřice. Již v průběhu roku začaly probíhat operace na zabezpečení získaných objektů a byla vypracována koncepce výstavby, která byla chválena vedením SNV dne 26. 2. 1992. Tato koncepce předpokládala vybudování Institutu vzdělávání pro 500 posluchačů, objektů výkonu trestu odnětí svobody s kapacitou 500 míst a objektů výkonu vazby s kapacitou 200 míst. V roce 1993 došlo ke změně koncepce výstavby, kdy tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák navštívil věznici a po přehodnocení situace s přihlédnutím k budoucímu využití, rozhodl o zastavení výstavby Institutu a zahájení výstavby polootevřeného oddělení s kapacitou 120 míst pro odsouzené, rekonstrukce kuchyně a vybudování plynové přípojky pro věznici. S výstavbou věznice dle takto schválené koncepce, nazývané jako I. etapa, bylo započato 1. 10. 1993. V jejím průběhu byla provedena rekonstrukce bývalého obytného domu na objekt pro výkon trestu odnětí svobody, kanceláře, kuchyně, vstupní vrátnice s vjezdovou branou. Tato etapa výstavby byla ukončena v červnu 1994 a 17. 6. 1994 byl zahájen provoz věznice s kapacitou 120 odsouzených ve věznici s dohledem a dozorem. Již v průběhu roku 1993 bylo započato s přípravou projektové dokumentace pro II. etapu výstavby. Ta byla započata v červnu 1996. Nově byl zbudován vstupní objekt s vrátnicí, objekt pro příjem vazby, dílny údržby se sklady, dílny a sklady automobilní služby, čerpací stanice, dílny pro odsouzené, objekty energetického hospodářství a objekt psince. V říjnu roku 2000 byly stavební práce pozastaveny z důvodu vyhlášení konkurzního řízení na dodavatelskou firmu. I přesto, že II. etapa výstavby věznice nebyla řádně dokončena, byla věznice zprovozněna 10. 7. 2000. Samostatné objekty, na kterých byla zastavena práce z výše uvedených důvodů, byly v říjnu 2001 dokončeny a v současné době jsou v užívání věznice.

V rámci zaměstnávání odsouzených osob má Věznice Jiřice zřízenou provozovnu hospodářské činnosti, která je zaměřena na výrobu kancelářského nábytku a poskytování některých pomocných technických a provozních služeb s ročním obratem cca 27 mil. Kč. Dále v rámci vlastní výroby je ročně vyroben nábytek pro organizační jednotky v hodnotě cca 6 mil. Kč.

V roce 2016 bylo zahájeno jednání a byly provedeny nezbytné administrativní úkony týkající se vybudování pilotního projektu tzv. „Otevřené věznice“ s cílovou kapacitou 104 ubytovacích míst.   Architektonická studie předpokládá vybudovat celkem 17 stavebních objektů s celkovou zastavěnou plochou cca 4.000 m2. Jedná se o 13 ubytovacích objektů, jeden vstupní multifunkční objekt, jeden objekt pro provozní a technické zázemí a jeden objekt pro administrativu a odborné zacházení. Vlastní realizace 1. etapy, která zahrnuje 4 ubytovací objekty a jeden administrativní objekt, byla započata začátkem roku 2017 výběrem projektanta. Stavební práce byly zahájeny po výběru dodavatele stavby v červenci 2017 a dne 13. 10. 2017 byla stavba dokončena a dne 16. 10. 2017 byla předána do užívání.   Kapacita 1. etapy otevřené věznice činí 32 lůžek a celkové náklady na její zhotovení činily 29,9 mil. Kč.

Věznice Jiřice vzhledem k celkové rozloze (cca 50 ha pozemků) a své poloze má velmi dobré podmínky pro realizaci některých speciálních projektů odborného zacházení s odsouzenými zaměřených na pěstitelství a chov zvířat. Aktuálně jsou ve věznici realizovány projekty zaměřené na včelařství, farmový chov daňků, zemědělskou činnost a chov hospodářských zvířat.

Ve Věznici Jiřice je dále dislokováno Sběrné eskortní středisko, které zajišťuje dva dny v týdnu (úterý a čtvrtky) eskorty k umístění a přemístění vězněných osob v rámci celé České republiky.

Při Věznici Jiřice je zřízeno Výcvikové středisko služební kynologie pro Vězeňskou službu ČR, které zajišťuje výcvik služebních psů a psovodů pro výkon služby u VS ČR.

Kapacita:

  • Celková VTOS                       766 (4 m2), max. 944 (3 m2)

Věznice s ostrahou

  • Nízký stupeň                          32 (max. 48 na 3 m2)
  • Střední stupeň                     187 (max. 232 na 3 m2)
  • Vysoký stupeň                     547 (max. 664 na 3 m2)

Věznice se zvýšenou ostrahou       0

Výkon vazby                                        0

 

Profilace Věznice:

  • věznice s ostrahou (nízký stupeň zabezpečení, střední stupeň zabezpečení, vysoký stupeň zabezpečení)
  • v rámci vysokého stupně zabezpečení je zřízen oddíl specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování a oddíl bezdrogové zóny
  • krizový oddíl
  • uzavřený oddíl
Vedení Ředitel věznice 1. zástupce 2. (služební) zástupce
plk. Mgr. Petr Suk plk. Mgr. Bc. Jan Novák Ing. Antonín Krahulec
Telefon 325 558 200 325 558 201 325 558 202

 

Personální složení (systemizovaná místa):

  Příslušníci Občani CELKEM
Věznice Jiřice – ostraha celkem (bez Justiční stráže) 170 131 301
Justiční stráž 0 0 0
Věznice Jiřice – ostraha celkem (včetně Justiční stráže) 170 131 301

 

  2.  Různé – problematika:

V rámci programů zacházení při resocializačním působení na odsouzené a zejména odstranění nežádoucích návyků a projevů chování, které je vedly k páchání trestné činnosti a eliminaci rizika možné recidivy trestného jednání jsou věznicí realizovány tyto projekty:

Projekt „RESTART -II“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RECOVERY“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „REVENANT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RESURGENT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Polytechna Consulting a.s., sdružení Volonté Czech. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF. Tento projekt řeší získání odborných kvalifikací v zemědělských oborech (chovatel, pěstitel, včelař) .

Program „ Zastav se, zamysli se a změň se„

Ve Věznici se 2x za rok realizuje standardizovaný program zaměřený na změnu myšlení a chování v souvislosti s pácháním trestné činnosti. Jedná se o výcvikový skupinový program, který vychází ze zákonitostí KBT, kdy v průběhu něhož si odsouzení formou nácviku sociálních dovedností osvojují ad

 

Specializovaný oddíl pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování (SpO)

Posláním SpO ve Věznici Jiřice v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou je usilovat u odsouzených, zařazených do SpO o změnu způsobu myšlení, postojů, potažmo chování, podmiňující jejich selhávání.

SpO a jeho terapeutický program si klade za hlavní cíl napomáhat ke změně či ovlivnění přístupu odsouzených s poruchou osobnosti směrem ke zlepšení sociálního, pracovního a vztahového fungování a současně nekriminálnímu způsobu chování ve věznici i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Oddíl s rozšířenou psycho-spirituální péčí (ORP)

Oddílu s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči pro věřící odsouzené a odsouzené hledající duchovní hodnoty. Účel a poslání oddílu je obohacení odsouzených o duchovní hodnoty související s prožíváním víry (případně s osobním hledáním), resp. i související se znalostmi, získanými studiem religionistiky, teologie, etiky, historie, filosofie, a dále pomoc na cestě směřující k morálnímu a samostatnému způsobu života během výkonu trestu i po něm v rámci postpenitenciární perspektivy.

Aktuální projekty ve Věznici Jiřice:

Projekt „Pilotní projekt zacházení v Otevřené věznici“

Projekt „Včelařství“

Projekt „Farmový chov daňků“

Projekt „Ovocný sad“

V minulosti realizované reintegrační projekty:

Projekt „Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody“

Projekt „Restart“

Projekt „Transfer“

Tyto projekty byly financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „ Na svobodu připraven“ Tento projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha. Jednalo se o vzdělávací program zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti PC gramotnosti a komunikativních dovedností.

Projekt „Okrasná zahrada“

Vnitřní řády Věznice Jiřice