Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Oddělení výkonu trestu je strukturováno tak, aby zabezpečovalo a zajišťovalo realizaci programů zacházení s odsouzenými ve věznici s ostrahou a s dozorem, jeho součástí jsou také specializované úseky výkonu trestu (pro odsouzené s mentální retardací, pro výkon protialkoholní léčby a léčby patologického hráčství), nástupní oddělení a dvě výstupní oddělení.

Vnitřní diferenciace ve věznici s ostrahou

Na úseku věznice s ostrahou vykonávají odsouzení trest odnětí svobody ve třech prostupných skupinách vnitřní diferenciace ( dále jen PSVD).
Do I. prostupné skupiny vnitřní diferenciace jsou zařazováni zpravidla prvotrestaní odsouzení s pozitivní výchovnou prognózou, dále sem mohou být přeřazeni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně, ale příkladným plněním svých povinností v II. PSVD si vytvořili k přeřazení podmínky. Programy zacházení jsou zde zaměřeny zejména na posilování vnitřní odolnosti a na vytváření podmínek k udržení vhodného vnějšího zázemí.
Odsouzený, který opakovaně neplní stanovený program zacházení nebo hrubým způsobem porušil Vnitřní řád věznice (dále jen VŘV), je na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice (dále jen ŘV) přeřazen do II. PSVD, v případě zvlášť závažného porušení VŘV nebo spáchá-li trestný čin, do III. PSVD.

Zvýhodnění odsouzených spočívá zejména:

  • v možnosti udělení volného pohybu uvnitř věznice při plnění pracovních úkolů resp. zařazení do nestřeženého pracoviště
  • v charakteru pracovního zařazení (využívání kvalifikace, znalostí a dovedností)
  • v rozsahu sledování televize, v častějším povolování návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby (VS), v podávání návrhů ředitele věznice na přeřazení do mírnějšího typu věznice, eventuálně na podmíněná propuštění.

Do této skupiny vnitřní diferenciace rovněž patří bezdrogová zóna, do níž jsou umisťováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli či distributory omamných a psychotropních látek, dále abstinující odsouzení, kteří již v minulosti měli s drogou zkušenosti, ale projevují motivaci k trvalé abstinenci.

Do II. prostupné skupiny vnitřní diferenciace jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně a dále takoví, kteří neplní podmínky pobytu v I. PSVD. Programy zacházení jsou zde zaměřeny na získávání a upevňování standardních dovedností a návyků v oblasti kázně, pořádku a osobní hygieny a k hledání optimálního řešení svého uplatnění po ukončení výkonu trestu.

Do III. prostupné skupiny vnitřní diferenciace jsou odsouzení zařazováni z důvodů neplnění stanovených programů zacházení, spáchání trestného činu či závažného kázeňského přestupku nebo opakovaného porušování stanovené kázně a pořádku. Po dobu pobytu ve III. PSVD je odsouzenému stanoven minimální program zacházení.

Pobyt ve III. PSVD je zpravidla šestiměsíční, poté odborná komise posoudí s přihlédnutím k návrhu vychovatele, zda podá návrh řediteli věznice na přeřazení odsouzeného do II. PSVD. V případě soustavného neplnění minimálního programu zacházení může odborná komise doporučit podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou.
Odsouzení ve III. PSVD jsou na oddělení ubytováni v celách se základním sociálním vybavením, o jejich účasti na kulturních a sportovních akcích rozhoduje individuálně speciální pedagog.

Věznice s dozorem – vnitřní diferenciace

Ve věznici s dozorem jsou odsouzení umístěni ve dvou ubytovnách podle zařazení do I. nebo II. PSVD. Třetí diferenciační skupina pro dozor v Heřmanicích z prostorových důvodů není zřízena a odsouzení, kteří naplní podmínky pro zařazení do ní, jsou přemísťováni do jiných věznic.

Na úseku speciálního zacházení, v oddělení pro mentálně retardované, jsou odsouzení zařazeni do jedné ze dvou specifických diferenciačních skupin, v oddělení pro výkon ochranné léčby pak do tří skupin vnitřní diferenciace.

Programy zacházení na úseku standardního výkonu trestu

Vedle stěžejní oblasti, jíž je pracovní uplatnění odsouzených (ať už zařazením na některé z pracovišť nebo formou brigádnických prací), mají odsouzení možnost využít nabídky vzdělávacích, speciálně výchovných nebo volnočasových aktivit, vedených vychovateli nebo odbornými zaměstnanci oddělení.

Brigádnické práce jsou soustředěny do několika vybavených dílen. V dílně „Kiwanis“, zřízené ve spolupráci se stejnojmenným občanským sdružením, šijí odsouzení látkové panenky pro dětská oddělení nemocnic. V dalších šicích a dřevomodelářských dílnách zhotovují textilní a dřevěné hračky, rovněž dodávané do nemocnic a školských zařízení, v dílně „Humanita“ pak přešívají zabavené oděvy – padělky značkového zboží, které poté slouží humanitárním účelům.

Ze vzdělávacích aktivit se velkému zájmu odsouzených těší program počítačové gramotnosti, umožňující získání celoevropsky uznávané kvalifikace (European Computer Driving Licence) – ECDL Certifikát. Úspěšným absolventům nabízí větší možnosti uplatnění na trhu práce, a to nejen v ČR, ale i v dalších zemích Evropské unie. Výuka probíhá v profesionálních podmínkách, v prostředí, které má status akreditované učebny.

Důležité místo v oblasti vzdělávání má Školské vzdělávací středisko, které nabízí – především nekvalifikovaným odsouzeným – absolvování záučních kurzů „Dělník v elektrotechnice“ a „Zámečnické práce“.

Od ledna roku 2010 je ve věznici realizován projekt 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se), kognitivně – behaviorální program s terapeutickými prvky, jehož hlavním cílem je vést odsouzené k vytvoření si adekvátního náhledu na trestnou činnost a uvědomit si a přijmout konkrétní důsledky vyplývající z jejího páchání. Jednotlivé body programu 3Z podněcují odsouzené ke změně postojů a myšlení vedoucích ke kriminálnímu jednání. Odsouzení jsou motivováni k získání nových sociálních dovedností a k nekriminálnímu soběstačnému způsobu života po propuštění. V současné době disponuje věznice dvěma lektorskými dvojicemi z řad odborných zaměstnanců, i tak ale zájem ze strany odsouzených převyšuje možnosti jejich zařazení do programu.
Velká pozornost je věnována specifické skupině odsouzených, tzv. mladým dospělým (odsouzení ve věku 18-26 let). Pro ně je určen projekt „Studium informačních technologií“, zaměřený na získání základních dovedností v práci s PC ( pro ty nejschopnější je zároveň přípravou na absolvování výše zmíněného programu ECDL) a program „Poradenství pro mladé dospělé“ – cyklus šesti skupinových setkání s psychologem, speciálním pedagogem a sociální pracovnicí, jehož náplní jsou sociální otázky (riziko sociálního vyloučení po propuštění na svobodu, možnosti postpenitenciární péče, partnerské vztahy), základy finanční gramotnosti, právního vědomí, komunikace, sebereflexe apod.

Úsek speciálního zacházení

představují oddělení určená pro

  • výkon trestu mentálně retardovaných odsouzených, zařazených do věznice s ostrahou (SPO – MR)
  • výkon trestu odsouzených jimž byla soudem nařízena ochranné léčba protialkoholní a léčba patologického hráčství v ústavní formě ve věznici s ostrahou (OLP)

Do (SPO – MR) jsou na základě doporučení odborné komise zařazováni rozhodnutím ředitele věznice odsouzení, vyžadující specifické metody zacházení. Cílem oddělení je minimalizovat možnost zneužívání slabších odsouzených a umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich psychický stav. Konkrétní formy a metody působení, ale i kritéria pro hodnocení programu zacházení jsou stanoveny speciálním pedagogem, který se vyjadřuje i k účasti těchto odsouzených na kulturních a sportovních akcích. V oddělení je pod dohledem psychologa uplatňován komunitní systém, nezbytnou složkou programu zacházení je pracovní a relaxační terapie.
Do OLP jsou odsouzení zařazováni rozhodnutím ředitele věznice nebo Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.
Cílem oddělení je vytvořit u odsouzených dovednosti, potřebné pro život v abstinenci, dále pak přehodnocení vztahu k alkoholu, poznávání nového životního stylu a schopnost autoregulace ve vztahu k alkoholu.
Základem zacházení s těmito odsouzenými je režimově resocializační léčba s využitím adekvátních terapeutických technik (pracovní terapie, skupinová terapie, komunitní systém, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační metody, řízené zájmové aktivity, důraz je kladen na sportovní činnost).

Na úseku speciálního zacházení je také realizován program GREPP, jež vychází z Usnesení vlády České republiky ze srpna 2006.
Stanovuje postup zacházení s odsouzenými za trestné činy spáchané na dětech (osoby do 18 let – týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i sexuální zneužívání bez komerčního aspektu).

Program GREPP 1

Je koncipován jako vzdělávací skupinový program pro 12 odsouzených, trvá 5 týdnů, pracuje s prvky skupinové dynamiky a je pro odsouzené, kteří odpovídají daným kritériím, povinný. Nejedná se o terapeutický program ( cílem není změna osobnosti účastníků), ale o tzv. program „narovnání“.
Cílem programu je poznání a uvědomění si konkrétních důsledků své TČ, identifikace toho, co lze změnit, nalezení primárního spouštěče pro páchání TČ na dětech (alkohol, peníze, drogy, porucha osobnosti) a hledání odpovědi na otázky co dál, tj. reintegrace do společnosti.

Program GREPP 2

Je dlouhodobým terapeutickým programem pro odsouzené, kteří úspěšné absolvovali GREPP 1 . Probíhá jednou za dva roky, trvá 10 měsíců a jeho cílem je dosáhnout u zúčastněných odsouzených změny myšlení a chování.

Výstupní oddělení

Ve věznici jsou zřízena dvě výstupní oddělení (ostraha, dozor). Odsouzeným je ve výstupním oddělení kromě vychovatele k dispozici tým odborných pracovníků věznice. V aktivitách nebo speciálně výchovných postupech (většinou formou skupinového poradenství) sociální pracovnice, psychologa nebo speciálního pedagoga jsou rozebírány rodinné záležitosti, včetně problémů partnerských. Obdobně probíhá praktický nácvik umění komunikovat, žádat o pomoc např. na úřadech apod. Jsou také vedeni ke schopnosti adekvátně zvládat stresové situace, k ovládání případných zlostných afektů, zvládání agrese. Dostávají podrobné informace o základních občanskoprávních aspektech, často je diskutována aktuální politická situace doma i v zahraničí, hodně se probírají možnosti zaměstnávání v zemích EU. Obdobně jsou seznamováni s problematikou domácího hospodaření, s aktuálními cenovými relacemi v obchodní síti, s novinkami v dopravě. Sociální pracovnice jim pomáhá vyřídit všechny nezbytné doklady. Probíhá rovněž nácvik základů společenského chování, učí se doplňovat si slovní zásobu a také formu sdělení, která jim usnadní efektivní komunikaci s okolím po výkonu trestu. Velký význam má i to, aby byli schopni reálně vnímat a správně vyhodnocovat všechny vlivy, které na ně působí a podle toho potom reagovat. Své místo v náplni jednotlivých setkání mají i besedy s protialkoholní a protidrogovou tematikou.