Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vnitřní diferenciace

Vnitřní diferenciace pro odsouzené ve věznici s ostrahou

I. prostupná skupina vnitřní diferenciace (I. PSVD)

 • jsou zde zařazováni zpravidla prvotrestaní odsouzení s pozitivní výchovnou prognózou
 • dále zde mohou být přeřazeni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně, ale příkladným plněním svých povinností v II. PSVD si vytvořili k přeřazení podmínky
 • odsouzení z I. PSVD jsou přednostně pracovně zařazováni s možností využít svou kvalifikaci nebo projít rekvalifikací
 • programy zacházení jsou zde zaměřeny zejména na posilování vnitřní odolnosti a na vytváření podmínek k udržení vhodného vnějšího zázemí
 • odsouzeným, kteří byli zařazeni do pravidelných brigád, může za účelem jejich provádění ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř věznice

Odsouzený, který opakovaně neplní stanovený program zacházení nebo hrubým způsobem porušil Vnitřní řád věznice (dále jen VŘV), je na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice (dále jen ŘV) přeřazen do II. PSVD, v případě zvlášť závažného porušení VŘV nebo spáchá-li trestný čin do III. PSVD.

Zvýhodnění odsouzených spočívá zejména

 • v možnosti udělení volného pohybu uvnitř věznice při plnění pracovních úkolů resp. zařazení do nestřeženého pracoviště
 • v charakteru pracovního zařazení (využívání kvalifikace, znalostí a dovedností)
 • v rozsahu sledování televize, v častějším povolování návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby (VS), v podávání návrhů ředitele věznice na přeřazení do mírnějšího typu věznice, eventuálně na podmíněná propuštění.

Pohyb odsouzených mimo ubytovnu probíhá organizovaně pod dohledem pracovníků VS. Na ložnicích nejsou odsouzení uzamykáni, ubytovna se uzamyká.

Do této skupiny vnitřní diferenciace rovněž patří bezdrogová zóna, do níž jsou umisťováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli či distributory omamných a psychotropních látek, dále abstinující odsouzení, kteří již v minulosti měli s drogou zkušenosti, ale projevují motivaci k trvalé abstinenci.

II. prostupná skupina vnitřní diferenciace (II. PSVD)

 • jsou zde zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně a dále takoví, kteří neplnili podmínky pobytu v I. PSVD
 • programy zacházení jsou zde zaměřeny na získávání a upevňování standardních dovedností a návyků v oblasti kázně, pořádku a osobní hygieny a k hledání optimálního řešení svého uplatnění po ukončení výkonu trestu
 • pracovní programy odsouzených z II. PSVD tvoří obvykle brigády a jen výjimečně jim k tomuto účelu může ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř věznice
 • v odůvodněných případech může být odsouzený z II. PSVD zaměstnán ve výrobní zóně věznice nebo zařazen do denní formy vzdělávání
 • je-li odsouzenému z II. PSVD vyhodnoceno kladné plnění programu zacházení alespoň 3x za sebou, může vychovatel ve spolupráci se speciálním pedagogem navrhnout odborné komisi jeho přeřazení do I. PSVD
 • neplní-li odsouzený z II. PSVD podmínky programu zacházení navrhne odborná komise ŘV jeho přeřazení do III. PSVD
 • přeřazen do II. PSVD může být odsouzený z II. PSVD také tehdy poruší-li závažným způsobem VŘV nebo spáchá-li trestný čin
 • volnočasové aktivity jsou realizovány v rámci pevně stanoveného časového rozvrhu dne

Pohyb odsouzených mimo ubytovnu probíhá organizovaně pod dohledem pracovníků VS. Na ložnicích nejsou odsouzení uzamykáni, ubytovna se uzamyká.

III. prostupná skupina vnitřní diferenciace (III. PSVD)

Oddělení je zřízeno v prostorách budovy výkonu kázeňských trestů. Odsouzení jsou do III. PSVD zařazováni z důvodů neplnění stanovených programů zacházení, spáchání trestného činu či závažného kázeňského přestupku, nebo opakovaného porušování stanovené kázně a pořádku. Po dobu pobytu v III. PSVD je odsouzenému stanoven minimální program zacházení).
Pobyt v III. PSVD je zpravidla šestiměsíční, poté odborná komise posoudí s přihlédnutím k návrhu vychovatele, zda podá návrh řediteli věznice na přeřazení odsouzeného do oddělení standardního režimu. V případě soustavného neplnění minimálního programu zacházení, může odborná komise doporučit podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou. O návrhu ŘV rozhoduje příslušný okresní soud.

Odsouzení z III. PSVD

 • v rámci pracovního programu provádí úklid a práce pro potřeby věznice
 • volnočasové aktivity mají omezeny na prostory oddělení (cely, vycházkový dvůr budovy oddělení výkonu kázeňských trestů), o účasti na kulturních a sportovních akcích rozhoduje individuálně speciální pedagog
 • odsouzení jsou na oddělení ubytováni v celách se základním sociálním vybavením.

 

Vnitřní diferenciace pro odsouzené, zařazené ve věznici s dozorem

U odsouzených zařazených ve věznici s dozorem je vnitřní diferenciace I. + II. PSVD. Součástí oddělení s dozorem je výstupní oddělení s kapacitou 12 míst.

Vnitřní diferenciace v odd. specializovaného VT (SpO)

Standardní postupy, které jsou běžně uplatňovány v systému vnitřní diferenciace oddělení výkonu trestu, nemohou být s ohledem na jeho specifika v SpO realizovány (mají statut II. PSVD). Vycházíme zde ze skutečnosti, že již samo zřízení SpO je prohloubením vnitřní diferenciace v podmínkách zdejšího výkonu trestu odnětí svobody. Existence oddělení specializovaného VT totiž vytváří podmínky pro oddělené ubytování určité skupiny odlišně vnímaných vězňů.

Z tohoto důvodu preferujeme vnitřní diferenciaci individuální, zejména u odsouzených s mentálním handicapem, nebo v menších skupinách odsouzených, což je případ především těch odsouzených, kteří jsou zařazeni do výkonu ochranné léčby.

V oddělení pro mentálně a fyzicky oslabené odsouzené (OPS) jsou odsouzení zařazování do dvou diferenciačních skupin, označovaných SpO OVKT (základní) a OPS B1:

a) V základní skupině SpO je zaveden celový systém (diferenciační cely):

Je určena pro odsouzené:

 • nově zařazené
 • somaticky handicapované, zdravotně oslabené a aktuálně neschopné zapojení do intenzivního programu zacházení s omezenými sebeobslužnými schopnostmi
 • psychicky výrazně odlišné, dekompenzované a v plné míře nerespektující obecná pravidla SpO

Cílem pobytu odsouzeného v základní skupině je především jeho adaptace na podmínky SpO, diagnostika a stanovení dalšího postupu zacházení s ním. Délka pobytu je posuzována individuálně dle osobnostních a zdravotních dispozic odsouzeného s přihlédnutím ke kapacitním možnostem na ubytovně A1.

b) Diferenciační skupina SpO – OPS

Je určena pro odsouzené, kteří se již adaptovali na podmínky SpO. Cílem odsouzených v této diferenciační skupině je:

 • zapojení do komunitního režimu a zařazení do terapeutické skupiny
 • snaha o přijetí odpovědnosti za sebe sama, schopnost adekvátně se rozhodnout a respektovat podmínky specializovaného oddělení
 • aktivní podíl na řešení problémů při komunitách
 • péče o vlastní tělesné a psychické zdraví

Diferencované aktivity jsou dále zaměřeny na získání a upevnění základních sociálních dovedností.

V oddělení pro výkon ochranného léčení protialkoholního a léčby patologického hráčství v ústavní formě (OLP) jsou v současné době odsouzení přímo zařazováni na ubytovnu A2 a vnitřně členěni jsou do tří skupin vnitřní diferenciace podle fáze léčby:

1) Vstupní fáze

Po svém zařazení je odsouzený postupně vyšetřen lékařem zdravotnického střediska a všemi specialisty SpO – psychologem, speciálním pedagogem, sociální pracovnicí a psychiatrem. Na základě výsledku tohoto šetření stanoví speciální pedagog každému odsouzenému zpracován individuální program zacházení. V průběhu vstupní fáze se u odsouzeného posuzuje vhodnost přijetí do intenzivního resocializačního programu. V tomto období může odborná komise podat řediteli věznice návrh na vyřazení odsouzeného z OLP. Délka vstupní fáze je cca 4 týdny.

2) Intenzivní fáze

Po ukončení vstupní fáze je odsouzený zařazen do intenzivního programu léčby. Tato je naplněna:

 • účasti v korektivní komuně
 • ambulantní psychiatrickou péčí
 • individuální a skupinovou psychoterapií
 • činností terapeutických skupin (s využitím arteterapie, muzikoterapie)
 • nácvikem relaxačních technik
 • řízenými zájmovými aktivitami
 • sportovní činností
 • pracovní činností

Délka intenzivní fáze je individuální a pohybuje se v rozmezí 5 až 8 měsíců. Odsouzení jsou zařazeni do terapeutického programu s dobou terapie nejméně 21 hodin týdně, který sestává z povinných aktivit pracovních, vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových.

3) Fáze fixační (stabilizační)

V této fázi jsou uplatňovány stejné metody a techniky jako ve fázi léčebné. Jejím cílem je stabilizovat u odsouzených již dosažené pozitivní změny a mechanismy, které byly vytvořeny ve fázi intenzivní. Důraz je kladen na zvládnutí přechodu do standardního VTOS. U odsouzených, u kterých byla nařízena ochranná protialkoholní léčba formou ústavní, zváží odborná komise možnost podání návrhu ředitele věznice příslušnému soudu na změnu výkonu ochranného léčení z ústavní formy na formu ambulantní.